Pravi praznik vlasti je 1. april

Pravi praznik vlasti je 1. april

Sim­bo­lič­no, po­vo­dom 1. apri­la da­na ša­le i onih ko­ji ne go­vo­re isti­nu, Go­ran Ra­do­njić, šef klu­ba od­bor­ni­ka De­mo­sa u Skup­šti­ni Glav­nog gra­da i predsjednik Odbora Glavnog grada, jav­no je ju­če na ni­kad otvo­re­nom a obe­ća­nom gra­di­li­štu na Zla­ti­ci pro­zvao na od­go­vor­nost gra­do­na­čel­ni­ka Sla­vo­lju­ba Sti­je­po­vi­ća, di­rek­to­ra Do­ma zdra­vlja Pod­go­ri­ca Ne­boj­šu Ka­va­ri­ća i mi­ni­stra zdra­vlja za ne­ispu­nje­no obe­ća­nje. Upra­vo su oni tri da­na pred pro­šlo­go­di­šnje par­la­men­tar­ne iz­bo­re na­ja­vi­li iz­grad­nju do­ma zdra­vlja na Zla­ti­ci. Na­ja­vlje­na je ta­da grad­nja vi­še­na­mjen­skog objek­ta, na dva spra­ta, sa če­ti­ri am­bu­lan­te op­šte me­di­ci­ne, dvi­je pe­di­ja­trij­ske, jed­nu gi­ne­ko­lo­šku i slu­žbu pa­tro­na­že. Pet i po mje­se­ci od da­te ri­je­či ne­ma ni mi­li­me­tra po­ma­ka u re­a­li­za­ci­ji pro­jek­ta, pod­sje­tio je Ra­do­njić.
– Jav­no ih pro­zi­vam da ob­ja­sne gra­đa­ni­ma ka­ko mo­gu na ovaj na­čin da ih po­ni­ža­va­ju? Za­to je 1. april nji­hov pra­vi pra­znik. To je pra­va sli­ka po­na­ša­nja vla­sti pre­ma gra­đa­ni­ma, ne sa­mo na ni­vou Glav­nog gra­da već i na ni­vou Cr­ne Go­re. Po­vod na­šeg da­na­šnjeg oku­plja­nja na Zla­ti­ci je iz­ja­va Ne­boj­še Ka­va­rić ko­ji je pri­je dva da­na naja­vio iz­grad­nju dva do­ma zdra­vlja – u cen­tru gra­da i na Po­brež­ju. A na ovom mje­stu, kod Zla­tič­ke du­ge, su on i gra­do­na­čel­nik 13. ok­to­bra pro­šle go­di­ne, sa­mo tri da­na pred iz­bo­re na­ja­vi­li iz­grad­nju dvo­sprat­ni­ce sa šest am­bu­lan­ti. Sli­ka nam go­vo­ri ko­li­ko su ostva­ri­li. Pri če­mu ni­ko ne pod­no­si ostav­ku, ni­ko ne bi­va pro­zvan za od­go­vor­nost, na­pro­tiv, bi­va una­pri­je­đen. A kao vr­hu­nac sve­ga je ne­dav­na na­ja­va iz­grad­nje još dva do­ma zdra­vlja. Mi­slim da je bo­lje je­dan na­pra­vi­ti ne­go obe­ća­ti tri, a ni­je­dan ne do­bi­ti – ka­zao je Ra­do­njić.
Ka­ko je is­ta­kao, gra­đa­ni ni­je­su za­slu­ži­li ta­kvo po­na­ša­nje, jer je pot­pu­no ja­sno da je vi­še­na­mjen­ski obje­kat obe­ćan sa­mo pred iz­bo­re i da ni­kad ni­je ni pla­ni­ran da se iz­gra­di.
– Mi će­mo u kon­ti­nu­i­te­tu skre­ta­ti pa­žnju na po­na­ša­nje vla­sti, na nji­hov pre­zir pre­ma gra­đa­ni­ma, pot­pu­no ig­no­ri­sa­nje nji­ho­vih po­tre­ba jer je pot­pu­no ja­sno da vlast ne ra­di u in­te­re­su gra­đa­na već u in­te­re­su ma­log bro­ja po­je­di­na­ca ko­ji sa obič­nim gra­đa­ni­ma ne­ma­ju ni­ka­kvog do­di­ra. Oči­gled­no je da se ova­kva vlast ni­ka­ko ne mo­že mo­ti­vi­sa­ti da bu­de od­go­vor­ni­ja, jer je ima­la de­ce­ni­je da se do­ka­že. Čak ni ne­ke per­so­nal­ne smje­ne ne do­la­ze u ob­zir jer se ra­di o na­o­pa­kom si­ste­mu ko­ji je us­po­sta­vljen i ko­ji tra­je i odr­ža­va se je­di­no na pre­va­ra­ma i ma­ni­pu­la­ci­ja­ma gra­đa­na te je neo­p­hod­na nje­na smje­na. Tre­ba da pro­ve­du du­ži pe­ri­od u opo­zi­ci­ji ka­ko bi na­u­či­li od nas da upra­vlja­ju i da se pre­ma gra­đa­ni­ma tre­ba­ju po­na­ša­ti struč­no i od­go­vor­no – ka­zao je Ra­do­njić.
Mje­šta­nin Zla­ti­ce Želj­ko Fur­tu­la, ko­ji je ujed­no i clan Izvrsnog odbora De­mo­sa, uka­zao je na gro ne­is­pu­nje­nih obe­ća­nja ko­je neo­d­go­vor­na vlast go­di­na­ma, naj­če­šće pred iz­bo­re obe­ća­va gra­đa­ni­ma Zla­ti­ce.
– Go­di­na­ma smo svje­do­ci ra­znih obe­ća­nja, ne sa­mo do­ma zdra­vlja pro­šle go­di­ne tri da­na pred par­la­men­tar­ne iz­bo­re što je ele­men­tar­na po­tre­ba ovog na­se­lja, već i po­šte, ob­da­ni­šta i dru­gih obje­ka­ta… Me­đu­tim, sve se za­vr­ša­va na obe­ća­nji­ma. Pri­tom, ne bi to sve bi­lo od zna­ča­ja sa­mo za mje­šta­ne Zla­ti­ce, već i ma­njih mje­snih za­jed­ni­ca ko­je tu gra­vi­ti­ra­ju Mur­to­vi­ne, Do­lja­na, Smo­kov­ca, Sta­re Zla­ti­ce, pa i di­je­la Park šu­me ko­me bi te usta­no­ve bi­le od ve­li­kog zna­ča­ja. Za­to, ne­će­mo do­zvo­li­ti da se grad­ske vla­sti po­ja­ve is­pred lo­kal­nih iz­bo­ra, vje­ro­vat­no sle­de­će go­di­ne ka­da će mo­žda da po­sta­ve ka­men te­me­ljac i da na ne­ki na­čin na­pra­ve pri­vid da se ne­što ra­di. Obe­ća­va­mo da će­mo sva­ko­dnev­no uka­zi­va­ti na sva ne­is­pu­nje­na obe­ća­nja i da će­mo mi kao De­mos, kao dio bu­du­će od­go­vor­ne vla­sti Glav­nog gra­da uka­zi­va­ti i po­ka­zi­va­ti na ko­ji na­čin će­mo po­sta­vlja­ti nor­mal­ne uslo­ve za ži­vot na Zla­ti­ci – po­ru­čio je Fur­tu­la.