Manipulacija, a ne briga o decentralizaciji

Manipulacija, a ne briga o decentralizaciji

Pi­ta­nje sa­mo­stal­no­sti op­šti­na Tu­zi i Go­lu­bov­ci ima vi­še­go­di­šnju isto­ri­ju i pred­sta­vlja jed­nu od broj­nih te­ma ko­je po­ka­zu­ju na ko­ji na­čin DPS sa ko­a­li­ci­o­nim part­ne­ri­ma ma­ni­pu­li­še gra­đa­ni­ma ko­je za­pra­vo pre­zi­re, sma­tra funk­ci­o­ner De­mo­sa Go­ran Ra­do­njić. Ka­ko je re­kao, kad god ima­mo ne­ke iz­bo­re ili se po­ja­vi ve­ća kri­za, vlast po­kre­ne tu te­mu.
– Na­vod­no čvr­sto obe­ća ne sa­mo da će „do­pu­sti­ti” tim op­šti­na­ma, to jest nji­ho­vim gra­đa­ni­ma, da ostva­re pra­vo na iz­dva­ja­nje iz Glav­nog gra­da, ne­go i od­re­di tač­ne da­tu­me za to iz­dva­ja­nje. Vla­da­ju­ća ve­ći­na u Skup­šti­na Glav­nog gra­da usvo­ji­la je 7. mar­ta 2013. go­di­ne, uoči lo­kal­nih iz­bo­ra, za­klju­čak ko­jim se utvr­dio rok za ras­pi­si­va­nje re­fe­ren­du­ma o te­ri­to­ri­jal­noj pro­mje­ni ko­jom bi se op­šti­na Tu­zi iz­dvo­ji­la u po­seb­nu op­šti­nu. Ta­da­šnji gra­do­na­čel­nik po­seb­no je is­ta­kao da je i bu­dže­tom pred­vi­đen no­vac za or­ga­ni­zo­va­nje re­fe­ren­du­ma, a rok je od­re­đen za sep­tem­bar 2013. go­di­ne. Na­rav­no da se to ni­je do­go­di­lo. Sje­ća­mo se i pred­sjed­ni­ka DPS-a i nje­go­ve ču­ve­ne ge­sti­ku­la­ci­je ka­da je na pred­iz­bor­nom sku­pu 2012. go­di­ne u Tu­zi­ma obe­ćao re­fe­ren­dum o tom pi­ta­nju – ka­zao je Ra­do­njić za „Dan”.
Ka­ko je ka­zao, na­sta­vak ta­kvog po­na­ša­nja je usva­ja­nje na Vla­di pred­lo­ga za­ko­na o iz­mje­na­ma i do­pu­na­ma Za­ko­na o te­ri­to­ri­jal­noj or­ga­ni­za­ci­ji.
– Vr­hu­nac ci­ni­zma je da se tim pred­lo­gom pred­vi­đa da za­kon stu­pa na sna­gu 1. sep­tem­bra 2018. go­di­ne. Da­kle, šest go­di­na od Đu­ka­no­vi­će­vog obe­ća­nja, pet i po go­di­na od Mu­go­ši­nog, a go­di­nu i po na­kon ovog sa­da­šnjeg, Mar­ko­vi­će­vog. Ka­rak­te­ri­stič­no je i da baš sa­da, usred sve­u­kup­ne kri­ze, dok maj­ke, rad­ni­ci KAP-a, sta­nov­ni­ci Park šu­me Za­go­rič pro­te­stu­ju, dok za­du­že­nja i ne­za­po­sle­nost ra­stu, dok opo­zi­ci­ja boj­ko­tu­je iz­bo­re i Skup­šti­nu Cr­ne Go­re, za Vla­du pri­o­ri­tet pred­sta­vlja za­kon ko­ji će da stu­pi na sna­gu za go­di­nu i po da­na – ka­že Ra­do­njić.
Na­vo­di da je ja­sno da mo­ti­va­ci­ja za ta­kvo de­ma­go­ško i neo­d­go­vor­no po­na­ša­nje ni­je bri­ga o de­cen­tra­li­za­ci­ji, kao što je ja­sno i da ni­ko­me iz vla­sti ni­je sta­lo ni do prin­ci­pa iz Evrop­ske po­ve­lje o lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi.
– Ka­kva je nji­ho­va pri­vr­že­nost de­mo­kra­ti­ji i evrop­skim vri­jed­no­sti­ma oni sva­ko­dnev­no po­ka­zu­ju svo­jim osi­o­nim po­na­ša­njem. U ovom kon­kret­nom slu­ča­ju to se vi­di i po to­me što su sa­svim ig­no­ri­sa­ni za­htje­vi gra­đa­na Op­šti­ne Go­lu­bov­ci, ko­ji sa jed­na­kim, ako ne i ja­čim, ar­gu­men­ti­ma že­le da ostva­re isto pra­vo kao gra­đa­ni Tu­zi. Tu prin­ci­pi­jel­no­sti ne­ma, ne­go se ra­di o pot­pu­nom ig­no­ri­sa­nju po­tre­ba i in­te­re­sa gra­đa­na – sma­tra Ra­do­njić.
Ka­že da je u pi­ta­nju pro­vid­na ma­ni­pu­la­ci­ja či­ji je cilj da se, još jed­nom, da­ju la­žne na­de di­je­lu gra­đa­na, da se pre­ma EU i da­lje glu­mi ko­o­pe­ra­tiv­nost i is­pu­nja­va­nje uslo­va, te da se za­dr­ži re­ze­r­vo­ar gla­so­va za ko­je se oče­ku­je da će bi­ti po­dr­ška vla­sti na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma idu­će go­di­ne.
– U to­me po­sled­njem je su­štin­ski raz­log – strah od iz­bor­nog po­ra­za i gu­blje­nja vla­sti u Glav­nom gra­du, a on­da i od ot­kri­va­nja broj­nih zlo­u­po­tre­ba, i nji­ho­vog pro­ce­su­i­ra­nja – na­veo je Ra­do­njić.