Ja sam za bojkot ali poštovaću volju opštinskog odbora

Ja sam za bojkot ali poštovaću volju opštinskog odbora

Bojkot parlamenta je iznuđen potez. On je u interesu zemlje kako bi se postigao demokratski dogovor kojim bi se prekinulo neregularno stanje u zemlji koje traje od 16. oktobra do današnjeg dana, ocijenio je u intervjuu za “Dan predsjednik Demosa Miodrag Lekić. On je rekao da Demos ostaje pri stavu da opozicione odnose treba graditi na osnovama uzajamnog poštovanja svih opozicionih subjekata. – Prosto je nevjerovatno, sasvim sigurno neodgovorno, da vlast simulira političkoinstitucionalnu normalnost nakon izbora održanih na dan objavljenog ‘državnog udara’ i pokušaja terorističkih napada, naglasio je Lekić. • Da li će, i eventualno kako, Demos nastupiti na izborima u Herceg Novom? Kada će odluka o tome biti donijeta? – Mi smo iz Demosa više puta javno isticali da opravdana politika bojkota nelegitimnog parlamenta podrazumijeva doslednost, znači bojkot izbora i u Herceg Novom. Dakle, iz istih razloga zbog kojih su bojkotovani izbori u Nikšiću. Vidite, uprkos ovom našem stavu, mi smo ispoštovali naš odbor u Herceg Novom da sagleda raspoloženje građana i lokalnu situaciju u svim segmentima i da zatim predloži rješenje, bez prejudiciranja našeg konačnog stava. U međuvremenu nije bilo nikakvih dogovora o eventualnim koalicijama. U narednim danima mi ćemo zajednički donijeti konačnu odluku. • Kako objašnjavate savez sa DF koji je bio dogovoren u Nikšiću za martovske izbore, imajući u vidu brojne uvrede i kritike iz tog subjekta na Vaš i račun Demosa? – Izrečene, kako kažete, uvrede i kritike, ili drugačije rečeno laži i gluposti, više govore o pojedincima koji su skloni da to izgovaraju. Hoću reći, primitivne i lažne optužbe o izdajstvu, nekakvom planu B, stranim ambasadama i slično su po besmislenosti bile jedino...
Hoćemo li slobodu i pobjedu ili niz lokalnih pobjeđivanja?

Hoćemo li slobodu i pobjedu ili niz lokalnih pobjeđivanja?

Ima li uslova za održavanje bilo kojih izbora u Crnoj Gori sada i ovdje, napisao je na svom Facebook profilu funkcioner Demosa Goran Danilović. On se osvrnuo i na nikšićke i hercegnovske lokalne izbore. Obraćanje Danilovića prenosimo integralno: “Pobjeđivanja Možemo i da se ne dogovaramo – nije nam prvi put. Iznenađenje bi bilo da sve pametno i tiho složimo i onda obradujemo ljude! Najbolje što smo kao opozicija uradili u minulih nekoliko godina je lako ostvareno saglasje oko bojkota parlamenta jer ne znamo šta je bilo i šta se dogodilo u izbornom danu. Ako imamo povjerenja u sebe i svoju snagu, ako vjerujemo da ćemo sačuvati ovaj, ne tako zanemarljiv nivo sloge 39 poslanika opozicije, onda, zaista, ne bi trebalo učestvovati ni na jednim lokalnim izborima prije nego natjeramo vladinu većinu na nove državne izbore, odnosno, njihovo zakazivanje sa predsjedničkim. Svakako, opozicija će, recimo, pobijediti u Novom ali da li će nešto izgubiti? Čemu poslije njih bojkot državne Skupštine ako se budemo takmičili prije sasvim jasne situacije oko minulih izbora? Hoće li nam neko zamjeriti? Hoće li naši zahtjevi biti osnaženi ili oslabljeni? Ako 39 poslanika nema snagu da izbori istovremene izbore na svim nivoima onda treba dobro da razmislimo šta radimo? Svi smo s pravom konstatovali da smo u Nikšiću uspjeli jer je na birališta izašlo nešto više od 40% upisanih, sa, od toga 11% nevažećih listića! Opozicija je mogla da pobijedi! Ipak, zbog svega što se dogodilo nismo izašli na izbore! Dvanaestog aprila predajemo liste za novske izbore, a šta će biti već dan ili dva potom niko ne zna? Lično nemam razloga da strahujem ali mi...
Pravi praznik vlasti je 1. april

Pravi praznik vlasti je 1. april

Sim­bo­lič­no, po­vo­dom 1. apri­la da­na ša­le i onih ko­ji ne go­vo­re isti­nu, Go­ran Ra­do­njić, šef klu­ba od­bor­ni­ka De­mo­sa u Skup­šti­ni Glav­nog gra­da i predsjednik Odbora Glavnog grada, jav­no je ju­če na ni­kad otvo­re­nom a obe­ća­nom gra­di­li­štu na Zla­ti­ci pro­zvao na od­go­vor­nost gra­do­na­čel­ni­ka Sla­vo­lju­ba Sti­je­po­vi­ća, di­rek­to­ra Do­ma zdra­vlja Pod­go­ri­ca Ne­boj­šu Ka­va­ri­ća i mi­ni­stra zdra­vlja za ne­ispu­nje­no obe­ća­nje. Upra­vo su oni tri da­na pred pro­šlo­go­di­šnje par­la­men­tar­ne iz­bo­re na­ja­vi­li iz­grad­nju do­ma zdra­vlja na Zla­ti­ci. Na­ja­vlje­na je ta­da grad­nja vi­še­na­mjen­skog objek­ta, na dva spra­ta, sa če­ti­ri am­bu­lan­te op­šte me­di­ci­ne, dvi­je pe­di­ja­trij­ske, jed­nu gi­ne­ko­lo­šku i slu­žbu pa­tro­na­že. Pet i po mje­se­ci od da­te ri­je­či ne­ma ni mi­li­me­tra po­ma­ka u re­a­li­za­ci­ji pro­jek­ta, pod­sje­tio je Ra­do­njić. – Jav­no ih pro­zi­vam da ob­ja­sne gra­đa­ni­ma ka­ko mo­gu na ovaj na­čin da ih po­ni­ža­va­ju? Za­to je 1. april nji­hov pra­vi pra­znik. To je pra­va sli­ka po­na­ša­nja vla­sti pre­ma gra­đa­ni­ma, ne sa­mo na ni­vou Glav­nog gra­da već i na ni­vou Cr­ne Go­re. Po­vod na­šeg da­na­šnjeg oku­plja­nja na Zla­ti­ci je iz­ja­va Ne­boj­še Ka­va­rić ko­ji je pri­je dva da­na naja­vio iz­grad­nju dva do­ma zdra­vlja – u cen­tru gra­da i na Po­brež­ju. A na ovom mje­stu, kod Zla­tič­ke du­ge, su on i gra­do­na­čel­nik 13. ok­to­bra pro­šle go­di­ne, sa­mo tri da­na pred iz­bo­re na­ja­vi­li iz­grad­nju dvo­sprat­ni­ce sa šest am­bu­lan­ti. Sli­ka nam go­vo­ri ko­li­ko su ostva­ri­li. Pri če­mu ni­ko ne pod­no­si ostav­ku, ni­ko ne bi­va pro­zvan za od­go­vor­nost, na­pro­tiv, bi­va una­pri­je­đen. A kao vr­hu­nac sve­ga je ne­dav­na na­ja­va iz­grad­nje još dva do­ma zdra­vlja. Mi­slim da je bo­lje je­dan na­pra­vi­ti ne­go obe­ća­ti tri, a ni­je­dan ne do­bi­ti – ka­zao je Ra­do­njić. Ka­ko je is­ta­kao, gra­đa­ni ni­je­su za­slu­ži­li ta­kvo po­na­ša­nje, jer je pot­pu­no ja­sno da je vi­še­na­mjen­ski...
Demos sagledava mogućnost učešća na izborima u HN

Demos sagledava mogućnost učešća na izborima u HN

Hercegnovski Demos formirao je tročlanu delegaciju koja će u narednih nekoliko dana sagledati mogućnost održavanja lokalnih izbora u komunikaciji sa svim zainteresovanim opozicionim subjektima, a eventualno i načinu nastupa, odnosno učešća na njima, saopšteno je iz stranke. U delegaciji su Marko Mirjanić, Dragomir Drago Danilović i Boris Čeprnjić. To su odlučili nakon sinoćnjeg sastanka sa predsjednikom Miodragom Lekićem iako, kako kažu, objektivno ne postoje uslovi za održavanje fer i slobodnih izbora, kao posljedica opštih političkih prilika u Crnoj Gori. „Ponovljena je zabrinutost DEMOS-a zbog odbijanja krnje parlamentarne većine da se zakaže datum održavanja novih državnih parlamentarnih izbora, jer se na takav način produbljuje kriza i dovode u pitanje svi izborni procesi na lokalnom nivou koji se u međuvremenu održavaju. Iako DEMOS smatra da je bojkot lokalnih izbora u Herceg Novom opcija naprimjerenija objektivnom stanju u zemlji, lokalna struktura DEMOS-a je spremna da učestvuje na izborima, ukoliko ostali opozicioni subjekti ostanu pri najavljenim medijskim stavovima o tome da će učestvovati na novskim izborima“, navodi se u saopštenju. Zbog raznih spekulacija u javnosti, kako dodaju, Demos, držeći se stava o bojkotu kao principijelnom rješenju, ukazuje da do ovog trenutka nije vodila nikakve pregovore sa drugim opozicionim partijama o mogućem koalicionom...
Manipulacija, a ne briga o decentralizaciji

Manipulacija, a ne briga o decentralizaciji

Pi­ta­nje sa­mo­stal­no­sti op­šti­na Tu­zi i Go­lu­bov­ci ima vi­še­go­di­šnju isto­ri­ju i pred­sta­vlja jed­nu od broj­nih te­ma ko­je po­ka­zu­ju na ko­ji na­čin DPS sa ko­a­li­ci­o­nim part­ne­ri­ma ma­ni­pu­li­še gra­đa­ni­ma ko­je za­pra­vo pre­zi­re, sma­tra funk­ci­o­ner De­mo­sa Go­ran Ra­do­njić. Ka­ko je re­kao, kad god ima­mo ne­ke iz­bo­re ili se po­ja­vi ve­ća kri­za, vlast po­kre­ne tu te­mu. – Na­vod­no čvr­sto obe­ća ne sa­mo da će „do­pu­sti­ti” tim op­šti­na­ma, to jest nji­ho­vim gra­đa­ni­ma, da ostva­re pra­vo na iz­dva­ja­nje iz Glav­nog gra­da, ne­go i od­re­di tač­ne da­tu­me za to iz­dva­ja­nje. Vla­da­ju­ća ve­ći­na u Skup­šti­na Glav­nog gra­da usvo­ji­la je 7. mar­ta 2013. go­di­ne, uoči lo­kal­nih iz­bo­ra, za­klju­čak ko­jim se utvr­dio rok za ras­pi­si­va­nje re­fe­ren­du­ma o te­ri­to­ri­jal­noj pro­mje­ni ko­jom bi se op­šti­na Tu­zi iz­dvo­ji­la u po­seb­nu op­šti­nu. Ta­da­šnji gra­do­na­čel­nik po­seb­no je is­ta­kao da je i bu­dže­tom pred­vi­đen no­vac za or­ga­ni­zo­va­nje re­fe­ren­du­ma, a rok je od­re­đen za sep­tem­bar 2013. go­di­ne. Na­rav­no da se to ni­je do­go­di­lo. Sje­ća­mo se i pred­sjed­ni­ka DPS-a i nje­go­ve ču­ve­ne ge­sti­ku­la­ci­je ka­da je na pred­iz­bor­nom sku­pu 2012. go­di­ne u Tu­zi­ma obe­ćao re­fe­ren­dum o tom pi­ta­nju – ka­zao je Ra­do­njić za „Dan”. Ka­ko je ka­zao, na­sta­vak ta­kvog po­na­ša­nja je usva­ja­nje na Vla­di pred­lo­ga za­ko­na o iz­mje­na­ma i do­pu­na­ma Za­ko­na o te­ri­to­ri­jal­noj or­ga­ni­za­ci­ji. – Vr­hu­nac ci­ni­zma je da se tim pred­lo­gom pred­vi­đa da za­kon stu­pa na sna­gu 1. sep­tem­bra 2018. go­di­ne. Da­kle, šest go­di­na od Đu­ka­no­vi­će­vog obe­ća­nja, pet i po go­di­na od Mu­go­ši­nog, a go­di­nu i po na­kon ovog sa­da­šnjeg, Mar­ko­vi­će­vog. Ka­rak­te­ri­stič­no je i da baš sa­da, usred sve­u­kup­ne kri­ze, dok maj­ke, rad­ni­ci KAP-a, sta­nov­ni­ci Park šu­me Za­go­rič pro­te­stu­ju, dok za­du­že­nja i ne­za­po­sle­nost ra­stu, dok opo­zi­ci­ja boj­ko­tu­je iz­bo­re i Skup­šti­nu Cr­ne Go­re, za Vla­du pri­o­ri­tet pred­sta­vlja za­kon ko­ji...