Odbor Glavnog grada Demosa formirao advokatski tim

Odbor Glavnog grada Demosa formirao advokatski tim

Prethodnih dana počelo se sa uručivanjima rješenja od strane centara za socijalni rad majkama sa troje i više djece koje su ostvarile pravo na doživotnu naknadu. Uz to, pogrešnim tumačenjem propisa, umanjene su njihove januarske naknade. S obzirom na ovakvo kršenje prava, Odbor Glavnog grada Demosa Podgorica obavještava članove, simpatizere i sve zainteresovane građane da je formirao advokatski tim u cilju pružanja besplatne pravne pomoći radi osporavanja rješenja kojim se nezakonito smanjuju naknade za majke sa troje i više djece. Napominjemo da je žalbu na rješenje neophodno podnijeti u zakonskom roku od 15 dana od dana prijema. To je posebno važno jer se u suprotnom gubi mogućnost da se ostvari pravo na naknadu štete i povraćaj nezakonito umanjenih sredstava, sa čim se već počelo. Za sve informacije zainteresovani se mogu obratititi na telefon 020 280 300, ili lično u prostorijama Odbora Glavnog grada Demosa u Bloku 5, na Trgu Nikole Kovačevića 3, svakog radnog dana od 9 do 15 sati. Goran Radonjić Predsjednik Odbora Glavnog grada Demosa...
Mladi da se trgnu iz DPS anestezije

Mladi da se trgnu iz DPS anestezije

Član Pred­sjed­ni­štva De­mo­sa dr Ra­do­van Asa­no­vić ape­lo­vao je na mla­de da, i po­red broj­nih pro­ble­ma s ko­ji­ma se su­o­ča­va­ju, ne na­pu­šta­ju Be­ra­ne. On je ka­zao da se iskre­no na­da da za sje­ver Cr­ne Go­re do­la­ze bo­lji da­ni, jer se, ka­ko je na­veo, pri­bli­ža­va dan ka­da će ak­tu­el­ni vla­sto­dr­šci „sja­ha­ti s gr­ba­če osi­ro­ma­še­nog na­ro­da“. On je is­ta­ko da je De­mos sa­či­nio stra­te­gi­ju ko­ja da­je re­al­ne pret­po­stav­ke da se re­sur­si sje­ve­ra sta­ve u funk­ci­ju raz­vo­ja lo­kal­nih za­jed­ni­ca. Asa­no­vić je re­kao da je za re­a­li­za­ci­ju te stra­te­gi­je po­treb­na po­dr­ška mla­dih i ško­lo­va­nih lju­di, sprem­nih da se iz­bo­re za iz­la­zak iz op­šteg bez­na­đa. -Na­šu po­li­tič­ku sce­nu ka­rak­te­ri­šu mr­žnja i strah za sju­tra. Ka­rak­te­ri­še je pa­la­nač­ki men­ta­li­tet, gdje sva­ko sva­ko­ga ogo­va­ra, dok si­ro­ma­štvo uzi­ma sve vi­še ma­ha. Ov­dje sa­mo pri­vid­no vla­da mir, jer su svi uz­ne­mi­re­ni, oče­ku­ju­ći da će se sva­kog ju­tra do­go­di­ti ne­što stra­šno. U sve­mu to­me ima­mo po­gu­blje­ne mla­de lju­de ko­ji, bez po­sla i per­spek­ti­ve, ne zna­ju šta će sa so­bom. Za­to je De­mos sa­či­nio pro­gram za raz­voj, od­no­sno bu­đe­nje sje­ve­ra, s po­seb­nim ak­cen­tom na po­tre­be mla­dih. Taj pro­gram pla­ni­ra da se re­sur­si sje­ve­ra, pa sa­mim tim i Be­ra­na, sta­ve u funk­ci­ju raz­vo­ja op­šti­na. Nje­go­vim spro­vo­đe­njem mla­di bi do­bi­li svo­ju šan­su, ne sa­mo za po­sao, ne­go i za mno­go si­gur­ni­ji i pri­stoj­ni­ji ži­vot. Za­to ih po­zi­vam da se str­pe i ne na­pu­šta­ju Be­ra­ne, jer nji­hov do­pri­nos iz­la­sku iz sve­op­šteg si­vi­la mo­ra bi­ti znat­no ve­ći – na­gla­sio je Asa­no­vić. On je is­ta­kao da je mla­dim lju­di­ma do­sa­di­lo da slu­ša­ju is­pra­znu pri­ču ka­ko se u Be­ra­na­ma do­bro ži­vi. Ka­zao je da je do­volj­no na­po­me­nu­ti da je­dan elit­ni­ji ho­tel na pri­mor­ju ostva­ri ve­ći go­di­šnji pro­fit...
Ispunili svako četvrto obećanje

Ispunili svako četvrto obećanje

Pred­iz­bor­na vi­zi­ja grad­ske upra­ve je na ve­li­kom is­pi­tu jer mno­gi ka­pi­tal­ni pro­jek­ti ko­ji su pred­vi­đe­ni Stra­te­škim pla­nom raz­vo­ja Glav­nog gra­da za pe­ri­od 2012-2017. go­di­ne ni­je­su re­a­li­zo­va­ni, oci­je­nio je Bo­ris Pe­jo­vić, od­bor­nik De­mo­sa. Od 174 pro­jek­ta ko­ji su pla­ni­ra­ni pe­to­go­di­šnjim pla­nom raz­vo­ja Glav­nog gra­da u raz­li­či­tim fa­za­ma re­a­li­za­ci­je bi­lo je 47 pro­je­ka­ta. – Dok če­ka­mo iz­vje­štaj o spro­vo­đe­nju stra­te­škog pa­la­na raz­vo­ja za 2016. go­di­nu, mo­že­mo već po­la­ko svo­di­ti bi­lan­se uči­nje­nog za pro­jek­to­va­ni pe­to­go­di­šnji pe­ri­od od 2012. do 2017. go­di­ne. Ono što je do sa­da ka­rak­te­ri­sa­lo go­di­šnje iz­vje­šta­je je­ste i for­mal­no pri­zna­nje da se za ve­ći­nu pro­te­klog pe­ri­o­da ni­je pu­no od­ma­klo u re­a­li­za­ci­ji pla­ni­ra­nih pro­je­ka­ta. Od ukup­no 174 pro­jek­ta ko­ji su pred­vi­đe­ni Stra­te­škim pla­nom raz­vo­ja Glav­nog gra­da,u iz­vje­štaj­nom pe­ri­o­du je u raz­li­či­tim fa­za­ma re­a­li­za­ci­je bi­lo 47. Ova re­če­ni­ca isto­vre­me­no sto­ji u iz­vje­šta­ju za 2013. i 2015. go­di­nu. Da­kle, ele­men­tar­nom lo­gi­kom se mo­že za­klju­či­ti da ni­je­dan no­vi pro­je­kat u me­đu­vre­me­nu ni­je re­a­li­zo­van, dok je od 2012. do 2015. go­di­ne, re­a­li­zo­va­no sve­ga 27 od­sto pla­ni­ra­nih pro­je­ka­ta – na­veo je Pe­jo­vić. Pe­jo­vić na­vo­di da ni u pro­šloj go­di­ni vlast ni­je mno­go od­ma­kla ka­da su u pi­ta­nju ka­pi­tal­ni pro­jek­ti. -Bi­će ve­o­ma in­te­re­sant­no da li će u 2017. go­di­ni, lo­kal­na vlast kon­ti­nu­i­te­ta re­a­li­zo­va­ti ono što su kroz pro­gram­ska obe­ća­nja i stra­te­ške pla­no­ve obe­ća­li jav­no­sti i gra­đa­ni­ma ko­ji su ih bi­ra­li. Pred­iz­bor­ne vi­zi­je ili ka­ko vo­le da ka­žu „ugo­vor sa gra­đa­ni­ma” je na ve­li­kom is­pi­tu, ako se pod­sje­ti­mo na mno­ge ka­pi­tal­ne pro­jek­te ko­ji još uvi­jek ni­su re­a­li­zo­va­ni, po­čev­ši od grad­skog po­zo­ri­šta, ko­lek­to­ra za pre­či­šća­va­nje ot­pad­nih vo­da kod Kri­vog mo­sta, za­vr­šet­ka gra­đe­vin­skih ra­do­va na sport­skoj dvo­ra­ni u Ze­ti, te dru­ge fa­ze za­o­bi­la­zni­ce oko Go­lu­bo­va­ca. Ta­ko­đe, eufo­rič­no je na­ja­vlji­va­no...
Ukinuti nacionalne penzije

Ukinuti nacionalne penzije

U postizbornom periodu koji se odlikuje fiskalnim restrikcijima kojima su najviše pogođeni najugroženiji slojevi društva, država – umjesto uvođenja poreza na luksuz ili prinudne naplate stotina miliona poreza od režimskih tajkuna – čašćava navodno istaknute umjetnike i bivše sportiste raznim beneficijama, sve do nacionalnih penzija, sa skoro milion eura godišnje, izjavio je član IO i savjetnik Odbora za ekonomsku i fiskalnu politiku DEMOS-a, Vladislav Dajković. “Na platnom spisku države, odnosno građana, nalazi se na desetine  bivših sportista za koje se izdvaja blizu pola miliona eura godišnje, dok se, sa druge strane, za kulturne stvaraoce izdvaja više od 300 000 eura na ime doživotnih nadoknada, mahom oličenih u nacionalnim penzijama. Primjera radi, bivši vaterpolo golman i poslanik Liberalne Partije Andrija Popović, pored svoje višegodišnje poslaničke plate, na ime nekadašnjeg sportskog angažmana biva počašćen dodatnih skoro 1000 eura  penzije svakog mjeseca, iako sa svojih 56 godina ne ispunjava starosni kriterijum za penziju. Jedan od istaknutih sportista koji je ”zadužio” državu je i bivši šef UP Božidar Vuksanović, koji je pored visoke plate za poslove u policiji, na ime nekadašnje karijere karatiste primao blizu 1000 eura penzije, iako obavlja više (plaćenih) funkcija”, kazao je Dajković. On je dodao da su “istaknuti umjetnici proklamovani u svojim užim krugovima kao takvi, poput sadašnje Rektorke UCG Radmile Vojvodić, bivšeg ministra Kulture Pavla Goranovića, sadašnjeg ministra Janka Ljumovića, ambasadora Crne Gore u Srbiji Branislava Mićunovića na ime nacionalnih penzija koštaju građane više hiljada eura na mjesečnom nivou”. “Slučaj bivšeg ministra Kulture Pavla Goranovića je posebna priča: čim je napustio ministarsku funkciju, osobe kojima je do juče bio poslodavac, su ga častile doživotnu nadoknadu od 958 EUR, uprkos činjenici...
Podgorizaciju sjevera treba zaustaviti

Podgorizaciju sjevera treba zaustaviti

Pred­stav­ni­ci be­ran­skog od­bo­ra De­mo­sa odr­ža­li su ju­če kon­fe­ren­ci­ju za no­vi­na­ra na te­mu „Re­gi­o­nal­na ini­ci­ja­ti­va Demosa-a za raz­voj Cr­ne Go­re“. Oni su kon­sta­to­va­li da je ak­tu­el­na vlast u Cr­noj Go­ri u pot­pu­no­sti za­po­sta­vi­la sje­ver­ni re­gi­on i da se mo­ra­ju pred­u­zi­ma­ti kon­kret­ni po­te­zi ka­ko bi se ta­kvim po­ja­va­ma sta­lo na kraj. Ka­za­li su da je sje­ver Cr­ne Go­re da­nas osi­ro­ma­šen i ra­se­ljen, i po­red to­ga što ras­po­la­že sa broj­nim re­sur­si­ma ko­ji ni­je­su sta­vlje­ni u u funk­ci­ju raz­vo­ja lo­kal­nih za­jed­ni­ca. Na­gla­si­li su da je na sce­ni po­dgo­ri­za­ci­ja Cr­ne Go­re uz ozbilj­nu pri­jet­nju da se sje­ver­ni re­gi­on pre­tvo­ri u re­zer­vat ko­ji će slu­ži­ti za bo­ga­će­nje pri­vi­le­go­va­nih moć­ni­ka. – Da li je sje­ver Cr­ne Go­re dio Cr­ne Gore? Ako je­ste, za­što se zva­nič­na Pod­go­ri­ca po­na­ša kao da ni­je. Je li že­li­te da nas pre­tvo­re u ru­ral­ni re­zer­vat iz ko­jeg uzi­ma­te na­šu omla­di­nu, rud­na i pri­rod­na bo­gat­stva i na­ru­ša­va­te mul­ti­et­nič­ki sklad ka­da su vam po­treb­ni gla­so­vi, ili že­li­te jed­na­ko raz­vi­je­nu Cr­nu Go­ru? Da li mo­že sva­ki gra­đa­nin Cr­ne Go­re da ima jed­na­ku šan­su da bu­de ne­za­vi­san, uspje­šan i sre­ćan, bez ob­zi­ra u ko­jem gra­du ži­vi, ko­je je vje­re ili na­ci­je? Pod­go­ri­za­ci­ja Cr­ne Go­re je uze­la to­li­ko ma­ha da se op­šti­na­ma na sje­ve­ru ne da­ju ma­kar ni mo­guć­no­sti me­đu­sob­ne pri­vred­ne sa­rad­nje. Ni u jed­nim ozbilj­nim pro­jek­ti­ma ko­ji se iz­vo­de na sje­ve­ru, a fi­nan­si­ra­ju se iz bu­dže­ta, ni­je da­ta pri­li­ka fir­ma­ma sa sje­ve­ra da bu­du iz­vo­đa­či ra­do­va. O stra­nim in­ve­sti­to­ri­ma ne­ma po­tre­be da go­vo­ri­mo. Ko vi­di i jed­nog stra­nog in­ve­sti­to­ra da po­či­nje ne­ki po­sao ne­ka nam ja­vi, vo­di­mo ga na naš tra­di­ci­o­nal­ni ru­čak – na­gla­sio je pred­sjed­nik OO De­mos-a Be­ra­ne i član Glav­nog od­bo­ra De­mos-a mr Alek­san­dar...