Marković da objasni kakav kompromis nudi opoziciji

Marković da objasni kakav kompromis nudi opoziciji

– Iz Demokratskog fronta ponovo pozivaju da se bojkot Skupštine preseli na ulice. Kakav je Vaš stav o mogućim protestima? Nepromijenjen. Protesti su demokratski oblici javnog djelovanja koje dozvoljavaju i ustavno – zakonske norme. Ova vlast, njeni katastrofalni rezultati zaslužuju proteste. Razlozi su mnogi, od ekonomsko-dužničkog stanja, kriminalizovanog društva, endemske korupcije na koju uporno i neuspješno ukazuje i EU, sve do sloma svih temeljnih vrijednosti . Posebno je problematičan legitimitet vlade, one prošle stvorene 2012g. na operaciji Snimak, ove sadasnje 2016. na objavljenom državnom udaru tokom izbornog dana. Strategija, ovih u isti mah vrlo inventivnih i brutalnih kradja je bila evidentna I 2013g. na predsjednickim izborima. S druge strane postoje protesti i protesti. Podržavam sve one dobro osmišljene, eminentno građanske proteste sa jasnim metodama i ciljevima u interesu građana, demokratskih vrijednosti i Crne Gore. – Dok iz DF-a pozivaju na proteste, dok je SDP najavila da će se vratiti u parlament kada se bude odlučivalo o članstvu u NATO. Koliko takvi disonantni tonovi utiču na jedinstvo i koordinaciju unutar opozicije? Neću biti naročito orginalan ako odgovorim da i jednostrani potezi ne dorinose jedinstvu unutar opozicije. – Zbog čega se opozicija nije sastajala nakon izjave premijera Duška Markovića da novih izbora neće biti do 2020. i zašto opozicione partije još nijesu istupile sa konkrentnim planom? Primaran i konkretan zadatak opozicije u ovom trenutku jeste konstituisanje vlasti u Kotoru. Ovo odugovlačenje je već nanijelo dosta štete opoziconom dijelovanju. Izjava premijera Markovića da izbora neće biti do 2020. je samo dodatno učvrstilo opoziciju da istraje u već zauzetim stavovima o bojkotu parlamenta kao manifestaciji neregularnosti političko-institucionalnog sistema danas u zemlji. Naravno, uz...
Opština dobijala značajna sredstva da ne bi bankrotirala

Opština dobijala značajna sredstva da ne bi bankrotirala

Iz nikšićkog Demosa poručili su da Opština Nikšić nije izmirivala obaveze u prethodnom periodu, već se morala i zaduživati da bi održavala tekuću likvidnost. ”Kao najveći uspjeh u svom četvorogodišnjem mandatu na mjestu predsjednika Opštine Nikšić, Veselin Grbović ističe to “da je uspostavljena puna finansijska stabilnost“ u budžetu Opštine. Za prvog čovjeka opštine i za prvog čovjeka finansija, finansijska stabilnost se mjeri redovnom isplatom zarada zaposlenim radnicima lokalne uprave i javnih ustanova čiji je osnivač Opština kao i vještačkim održavanjem tekuće likvidnosti. Pri tom, predsjednik i sekretar Sekretarijata za finansije Đoko Krivokapić, prećutkuju činjenicu da je Opština Nikšić svojim povjeriocima dužna više od 40.000.000,00 eura ili duplo više nego što je budžet za 2016. godinu i da se nije obistinilo obećanje predsjednika opštine dato prilikom preuzimanja funkcije „da će obaveze Opštine za dvije godine biti na nuli“”, navode iz Demosa. Prema njihovim riječima, vlast se za vrijeme četvorogodišnjeg mandata kreditno zadužila za 17,2 miliona eura. ”Zbog toga je morala za kamate na podignuta kreditna sredstva isplaćivati domaćim i stranim bankama više od 700 000,00 eura na godišnjem nivou ili za sve četiri godine mandata više od 2,8 miliona eura”, dodaju iz Demosa. U saopštenju te partije stoji da su sopstveni tekući prihodi Opštine za četiri godine mandata vladajuće koalicije iznosili 45,6 miliona eura, a da je iz Egalizacionog fonda i kredita obezbijeđeno 42,2 miliona eura u istom periodu. ”Predsjednik i sekretar za finansije umjesto što drže predavanja opoziciji da ne znaju šta je budžet, ne govore da su im sopstveni tekući prihodi, odnosno prihodi koje je ostvarila Opština za četiri godine njihovog mandata iznosili svega 45,6 miliona eura, dok su  prihodi od prodaje...
Zalagati se za opciju koja će donijeti uspjeh na izborima u Nikšiću

Zalagati se za opciju koja će donijeti uspjeh na izborima u Nikšiću

Demos će se, ukoliko prevlada široka opoziciona odluka da se izađe na izbore u Nikšiću, zalagati za modalitet koji pruža najveće izglede za uspjeh opozicije, saopšteno je iz te stranke. Na sjednici nikšićkog odbora Demosa analizirana je, kako je saopšteno, teška socio-ekonomska situacija u Opštini, u kontekstu zakazanih lokalnih izbora. Dodatne teškoće, dodaju iz Demosa, vide se u činjenici da u zemlji vlada „institucionalni haos koji se ogleda u polupraznom parlamentu i nelegitimnoj Vladi, kao posledicama neslobodnih izbora održanih na dan zvanično objavljenog državnog udara“. Iz Demosa navode da je iskazana zabrinutost da li u takvim okolnostima ima smisla doprinositi legitimitetu izbornog procesa. „Ukoliko prevlada šira opoziciona odluka da se na izbore izađe, čak i u ovako neregularnim uslovima, Demos ostaje pri stavu da se, bez primarnosti svojih parcijalnih interesa, zalaže za onaj modalitet koji pruža najveće izglede za opozicioni uspjeh“, kaže se u saopštenju te partije. Demos će, kako navode, uprkos određenim neizvjesnostima oko ukupnog opozicionog nastupa, nastaviti sa svojim organizacionim aktivnostima u Nikšiću. „Sa ciljem smjenjivanja vlasti Demokratske partije socijalista, koja je u svim segmentima, a naročito pomenutim socio-ekonomskim, nepodnošljivo degradirala život građana u nikšićkoj opštini“, navedeno je u...
Nova diskriminacija jezičke većine

Nova diskriminacija jezičke većine

Na­cr­tom od­lu­ke o iz­mje­na­ma i do­pu­na­ma sta­tu­ta Glav­nog gra­da ni­su is­po­što­va­ne iz­mje­ne i do­pu­ne za­ko­na na na­čin ka­ko su to za­ko­ni pro­pi­sa­li, zbog ko­jih se to­li­ko ka­sni­lo sa do­no­še­njem ovog pod­za­kon­skog ak­ta, oci­je­ni­la je Bran­ka Be­šo­vić, od­bor­nik De­mo­sa. Iz­mje­ne i do­pu­ne sta­tu­ta Glav­nog gra­da od pet­ka su na jav­noj ras­pra­vi na­red­nih 20 da­na. Ona je na­ve­la da se De­mos uvi­jek za­la­gao i za­la­že se za po­što­va­nje za­kon­skih od­red­bi. -Mi smo se uvi­jek za­la­ga­li za po­što­va­nje za­kon­skih od­red­bi pa i on­da ka­da su one u su­prot­no­sti sa po­li­tič­kim pro­gra­mom stran­ke, za raz­li­ku od onih ko­ji tre­nut­no či­ne ve­ći­nu u grad­skom par­la­men­tu ko­ji sa­mo za­ko­ne či­ta­ju, a ni­kad ih ne tu­ma­če i zbog to­ga pod­za­kon­ske ak­te do­no­se u skla­du sa svo­jim dnev­no po­li­tič­kim in­te­re­si­ma. Da je to ta­ko po­tvr­đu­je i či­nje­ni­ca da je DPS u vi­še na­vra­ta mi­je­nja­la svoj po­li­tič­ki pro­gram iz osno­va pa se mo­že i oče­ki­va­ti da će u skla­du sa, na­da­mo se br­zo, no­vo­na­sta­lim okol­no­sti­ma i ad­mi­ni­stra­ci­ja glav­nog gra­da uvi­dje­ti bez­um­nost svo­je na­mje­re da sta­tut pri­la­go­đa­va po­tre­ba­ma uske gru­pe lju­di oku­plje­nje oko gra­do­na­čel­ni­ka, a ne da ga uči­ni ak­tom u in­te­re­su gra­đa­na Pod­go­ri­ce – na­ve­la je Be­šo­vić. Ona je uka­za­la da ad­mi­ni­stra­ci­ja Glav­nog gra­da iz da­na u dan do­ka­zu­je da ni­je u slu­žbi gra­đa­na, ni­ti po­štu­je va­že­će prav­ne ak­te i pro­pi­se. -Oči­gled­no je da je su­šti­na iz­mje­na i do­pu­na sta­tu­ta Glav­nog gra­da uvo­đe­nje dis­kri­mi­na­ci­je je­zič­ke ve­ći­ne. Ne mo­že se pod­za­kon­skim ak­tom, i to sta­tu­tom Glav­nog gra­da, nor­mi­ra­ti ne­što što je de­fi­ni­sa­no Usta­vom ko­ji iako dis­ki­mi­na­tor­ski, ovu oblast ka­ko ta­ko re­gu­li­še, a lo­kal­na ad­mi­ni­stra­ci­ja kroz no­vi sta­tut že­li da do­dat­no ra­di­ka­li­zu­je. Za­da­tak ovih iz­mje­na i do­pu­na tre­ba da bu­de...
Markovićeva izjava je jedna neuspjela šala

Markovićeva izjava je jedna neuspjela šala

Poslanik Demosa, Goran Danilović, smatra da je dobro što se počelo sa smjenama u menadžmentu policije ali da, kako je rekao, smjenjuju one koje su do juče branili od njega. Dosadašnji državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, Enis Baković, biće novi šef Sektora kriminalističke policije dok će dosadašnji komandant Posebne jedinice policije, Dragan Blagojević, biti na čelu Sektora za obezbjeđenje ličnosti i objekata. Danilović, koji je i bivši ministar unutrašnjih poslova, kazao je da je dobro što se počelo sa smjenama. “Ni najmanje nije dobro da se uz one koji to zaslužuju sprovodi neka vrsta partijske politike, pa se smjenjuju i oni koji nijesu to zaslužili”, kazao je Danilović u izjavi dostavljenoj agenciji MINA. On je podsjetio na izjavu premijera, Duška Markovića, da je bezbjednost u Crnoj Gori odlična. “Ako je odlična, onda ovo nije dobro. Ali, naravno da nije odlična i da je to jedna neuspjela šala”, kazao je Danilović. On je podsjetio da je na Vijeću za nacionalnu bezbijednost tražio smjenu nekih ljudi koji su danas i juče smijenjeni. “Tada je direktor policije branio profesionalizam i hrabrost pojedinaca riječima koje je danas teško opisati. Danas, bez imalo odgovornosti i srama oni, koji su te ljude branili, prihvataju njhove ostavke”, naveo je Danilović. On je poručio da nije stvar u tome da se neko samo kazni, već da se kazni pravi i da se na njegovo mjesto bolji dovede. “Ne poznajem gospodina Bakovića i ne mogu suditi o njegovom tužilačkom profesionalizmu i ne mogu da sudim o njemu kao čovjeku, ali je poražavajuće da Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP), koje broji više od četiri hiljade zaposlenih nema...