“Ključ”: Otvoreni smo za saradnju sa demokratskim opozicionim snagama

“Ključ”: Otvoreni smo za saradnju sa demokratskim opozicionim snagama

Velika koalicije Ključ je otvorena za saradnju sa svim demokratskim, opozicionim snagama i spremna za mirne radikalne promjene u Crnoj Gori, poručeno je iz tog saveza. Nosilac liste koalicije Ključ, Miodrag Lekić, poručio je da je taj savez za radikalne promjene u uslovima stabilnosti. “Dakle, nema revolucije, nema haosa. Naprotiv, u atmosferi kontinuiteta države i stabilnisti”, kazao je Lekić na konferenciji za novinare. Prema njegovim riječima, jedna od suštinskih odredbi Ključa je da je otvoren za saradnju prema svim demokratskim snagama. “Mi kao građanska koalicija smo cijelo vrijeme bili spremni da sarađujemo sa demokratskim, ozbiljnim snagama u opoziciji, na bazi pravila i normi. To smo spremni da pokažemo i u momentu kad se stvore mogućnosti za preuzimanje vlasti”, kazao je Lekić. On je dodao da je ta koalicija otvorena prema manjinama. “Očekujemo sa njima plodotvoran dijalog nakon izbora, da zajednički, pošto je to raspoloženje, volja, htjenje manjisnkih naroda, da njihove političke elite prihvate neophodnost velikog zakoreta u Crnoj Gori, promjene vlast i građenja zdravije države na osnovama demokratije, pravne države, evropskih normi”, naveo je Lekić. Jedan od lidera Ključa, Žarko Rakčević rekao je da ta koalicije nudi mirne promjene i stabilnost. “Ne plašite se. Ni 16. ni 17. oktobra neće se desiti ništa u Crnoj Gori bez obzira što djelovi vladajuće elite oličeni u direktoru Uprave policije žele ponovo, po ko zna koji put da zaplaše građane nekim nemirima. Nema nemira. Građani Crne Gore su najbolji garant da će promjene u Crnoj Gori biti mirne”, poručio je Rakčević. On je pozvao građane da ne glasaju pod pritiscima, ucjenama i manipulacijama. “Vjerujem da Crnoj Gori trebaju promjene, vjerujem da je...
Ključ poručio: Izbori su bitka za Crnu Goru jednakosti a ne za državu mafije

Ključ poručio: Izbori su bitka za Crnu Goru jednakosti a ne za državu mafije

Izbori 16. oktobra jesu bitka za Crnu Goru, ali za Crnu Goru jednakosti i prosperiteta, a ne za državu kriminalaca i mafije, poručeno je sa završnog skupa koalicije Ključ, koji je održan večeras u Baru. Nosilac liste velike koalicije Ključ Miodrag Lekić poručio je sa završne konvencije u Baru, da  je ta koalicija tokom ove kampanje pokazala da politiku ne shvata kao proganadu, već takmičenje ideja i programa. „Zato smo glamur i buku, moć bilborda i novca, ostavili drugima. Naša kampanja je protekla u znaku ozbiljnih ljudi, koji su spremni da preuzmu ozbiljne poslove,  da pokrenu i sprovedu ozbiljnu reformu. Mi smo tokom ove čitave kampanje čuvali druge od nas, iako oni nas nijesu štedjeli“, kazao je Lekić. Dodao je da kao rođeni Baranin, ne može da oprosti svojim sugrađanima na vlasti što su taj  grad „kriminalizovali i iseljačili“. „Zato mislim da je vrijeme da se vlast u ovom gradu promijeni. Dozvolite mi da imam pravo da protestujem zbog zaustavljenog razvoja Bara, i da kažem da je svaki glas za DPS na ovim izborima, glas za kriminal, korupciju i mafiju“, kazao je Lekić. On je rekao da je DPS u svojoj agoniji otuđenja od svog naroda, i zvanično postala partijsko kriminalna organizacija, da su to javno priznala. „Za DPS je politika velika laž, a na vrhu te laži se nalizi njen lider Milo Đukanović.  To je čovjek koji je tokom čitave kampanje izbjegavao sučeljavanje sa protivncima, i ja ga zato javno pozivam da izađe iz rupe i suoči se sa svojim konkurentima. Ali opet shvatam da on nema odgovore na zaduženost zemlje, na nezaposlenost, na pitanje ko su ti...
Nastavlja se nebriga prema OSI

Nastavlja se nebriga prema OSI

Sta­tus oso­ba sa in­va­li­di­te­tom je i da­lje ugro­žen u Glav­nom gra­du, jer se ve­li­ki broj su­sri­je­će sa dis­kri­mi­na­ci­jom ka­ko di­rek­ti­nim ugro­ža­va­njem – ne­pri­la­go­đe­no­sti uslo­va, obra­zo­va­nja, pra­va na rad i za­ra­du, ta­ko i zbog pred­ra­su­da i ne­zna­nja, oci­je­ni­la je Ma­ja Vu­če­lić, od­bor­nik De­mo­sa. Vu­če­lić uka­zu­je da je i da­lje pri­sut­na dis­kri­mi­na­ci­ja li­ca sa in­va­li­di­te­tom pri­li­kom za­po­šlja­va­nja u jav­nom i pri­vat­nom sek­to­ru. -Neo­p­hod­no je da se afir­mi­še raz­voj in­va­lid­ske za­šti­te u okvi­ru eko­nom­ske, so­ci­jal­ne i dru­štve­no-raz­voj­ne po­li­ti­ke. Vi­še pa­žnje tre­ba po­sve­ti­ti spro­vo­đe­nju pra­va ovih mar­gi­na­li­zo­va­nih gru­pa, naj­pri­je kroz ukla­nja­nje ba­ri­je­ra sa ko­ji­ma se su­o­ča­va­ju, a za­tim da im se omo­gu­će bo­lji uslo­vi za za­po­šlja­va­nje. Na­ža­lost, oso­be sa ina­vli­di­te­tom u Glav­nom gra­du se su­sre­ću sa ba­ri­je­ra­ma na sva­kom ćo­šku. Ne sa­mo što po­je­di­ne dr­žav­ne i grad­ske in­sti­tu­ci­je, tr­žni cen­tri, zgra­de, ka­fi­ći ni­su pri­stu­pač­ne ovim oso­ba­ma, već Glav­ni grad ne sti­mu­li­še grad­nju pri­stup­nih ram­pi. Do­no­se se od­lu­ke ko­je di­rekt­no su­zbi­ju afir­ma­tiv­nu ak­ci­ju – sa­op­šti­la je Vu­če­lić. Vu­če­lić do­da­je da oso­be sa in­va­li­di­te­tom te­ško do­la­ze do stal­nog po­sla. Ona uka­zu­je da je is­tra­ži­va­nje Udru­že­nja mla­dih sa hen­di­ke­pom Cr­ne Go­re po­ka­za­lo da 46,8 od­sto is­pi­ta­ni­ka sma­tra da se naj­ve­će dis­kri­ma­ci­je ovih gru­pa od­no­se na za­po­šlja­va­nje i rad. -Tra­gič­no je da oso­ba sa in­va­li­di­te­tom, ko­ja je ulo­ži­la pu­no tru­da u obra­zo­va­nje se ne mo­že za­po­sli­ti. Za­to je neo­p­hod­no da se za ne­za­po­sle­ne oso­be ovih gru­pa otvo­re no­va rad­na mje­sta i po­sve­ti vi­še mo­guć­no­sti za za­po­šlja­va­nje – ka­že Vu­če­lić. Za bo­lji so­ci­jal­ni po­lo­žaj Ma­ja Vu­če­lić sa­op­šti­la je da će se ko­a­li­ci­ja Ključ za­la­ga­ti za bo­lji so­ci­jal­ni po­lo­žaj li­ca sa in­va­li­di­te­tom bu­de što bo­lji. -Nji­ma i nji­ho­vim po­ro­di­ca­ma dr­ža­va će pru­ži­ti za­šti­tu i po­dr­šku kroz ko­lek­tiv­ne uslu­ge. Ne­će...
Novi premijer neće biti iz DPS-a

Novi premijer neće biti iz DPS-a

Crna Gora će u nedjelju prvi put u istoriji demokratskim putem smijeniti vlast, poručeno je sa konvencije koalicije “Ključ” u Podgorici. Lider koalicije Miodrag Lekić je rekao da će Crna Gora ponovo biti poštena kuća, dok je potpredsjednik pokreta URA Dritan Abazović kazao da očekuje pobjedu opozicije iako izbori nijesu do kraja regularni. “Ovi izbori jesu polu fer ali ćemo i na njiima pobijediti. Na ovim ćemo pobijediti, a na sledećim ćemo ih razbiti”, poručio je Abazović, ističući da novi premijer neće biti iz Demokratske partije socijalsta (DPS). “Neka ne brinu ko će biti premijer. To neće biti Milo Đukanović ni neko iz DPS-a”, kazao je Abazović. Govoreći o navodima da DPS nudi biračima iz dijaspore novac da dođu da glasaju, Abazović je kazao da “Ključ” neće dopustiti da im ukradu još jedne izbore i da će “sačekati krivične prijave one koji dobiju 250 eura”. Poručujući da je vrijeme da Đukanovic “izađe iz jazbine” i “izloži se sučeljavanju”, Lekić je pozvao premijera na izborni duel, poručujući mu da sam može da bira na kojoj od televizija će to da uradi. “Može i na njegovom Pinku”, rekao je Lekić. Predsjednik Socijalističke narodne partije (SNP) Srđan Milić kazao je da koalicija “Ključ” neće drugu državu već drugu vladu. “I od jačih smo je branili. Nema više vječitih vladara, samo demokratski izabranih i demokratski smjenjivih,” rekao je on. Komentarišući izjave čelnika DPS-a da na izborima brane crnogorsku državnost, lider pokreta URA Žarko Rakčević je rekao da ne treba oni da brane Crnu Goru jer “ovi ljudi vole Crnu Goru”. On je istakao da  su među onima iz DPS-a koji su Crnu Goru...
Za naknade za odmor isplaćeno 10.000 eura

Za naknade za odmor isplaćeno 10.000 eura

Pred­sjed­nik Op­šti­ne Ža­bljak Ve­se­lin Vu­ki­će­vić je pro­šle i po­čet­kom ove go­di­ne oko 10.000 eura is­pla­tio na ime na­kna­da za ne­is­ko­ri­šte­ne go­di­šnje od­mo­re to­kom 2009. i 2010. go­di­ne pri če­mu je ve­ći dio sred­sta­va dat ru­ko­vo­di­o­ci­ma u toj lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi, tvr­di po­moć­nik se­kre­ta­ra za fi­nan­si­je i eko­nom­ski raz­voj u toj op­šti­ni Alek­san­dra Vu­ko­vić. Ona na­vo­di da je kao kon­tro­lor po leks spe­ci­ja­li­su u Op­šti­ni Ža­bljak utvr­di­la da je je­di­ni prav­ni osnov za te spo­ra­zu­me bio ne­do­sta­tak do­ku­men­ta­ci­je i za­kon­ska od­red­ba da po­tra­ži­va­nja iz rad­nog od­no­sa ne za­sta­ri­je­va­ju. – Iz­gle­da da je 2015. bi­la go­di­na u ko­joj su ru­ko­vo­di­o­ci op­štin­skih slu­žbi na Ža­blja­ku do­ži­vje­li ne­ko iz­ne­nad­no pro­svje­tlje­nje, po­vra­ćaj iz­gu­blje­nog pam­će­nja, u ko­joj su se, da­kle, od­jed­nom sje­ti­li go­di­šnjih od­mo­ra ko­je ni­su is­ko­ri­sti­li pri­je pet i vi­še go­di­na i usu­di­li se da nov­ča­nu na­kna­du za njih za­tra­že od svo­ga po­slo­dav­ca. Po­slo­da­vac je, po­zi­va­ju­ći se na za­kon ko­ji ka­že da po­tra­ži­va­nja iz rad­nog od­no­sa ne za­sta­ri­je­va­ju, svi­ma ve­li­ko­du­šno iza­šao u su­sret i bez po­go­vo­ra pri­stao da is­pla­ti šte­tu, ne po­sta­vlja­ju­ći ni­jed­nog mo­men­ta pi­ta­nje ka­ko je do ove si­tu­a­ci­je do­šlo, da li su ru­ko­vo­di­o­ci or­ga­ni­za­ci­o­nih je­di­ni­ca ura­di­li sve što su po za­ko­nu bi­li du­žni da ura­de ka­ko bi is­ko­ri­sti­li go­di­šnji od­mor, ili uko­li­ko ga za­i­sta ni­je­su is­ko­ri­sti­li, ste­kli pra­vo da na osno­vu va­lid­ne do­ku­men­ta­ci­je za­tra­že na­kna­du šte­te – is­ti­če Vu­ko­vi­će­va. Ona je „Da­nu” do­sta­vi­la do­ku­men­ta­ci­ju ko­ja svje­do­či da je pred­sjed­nik op­šti­ne Ža­bljak u 2015. pot­pi­sao spo­ra­zu­me o na­kna­di šte­te za ne­is­ko­ri­šće­ni go­di­šnji od­mor za če­tvo­ro ru­ko­vo­di­la­ca slu­žbi. U sva­kom slu­ča­ju je je­di­ni prav­ni osnov za te spo­ra­zu­me, ima­ju­ći u vi­du zva­nič­ne od­go­vo­re ko­je je do­bi­la, bio je ne­do­sta­tak do­ku­men­ta­ci­je i na­ve­de­ni za­kon o ne­za­sta­ri­je­va­nju....