Danilović: Nisam zabranio skup DF, to nije u nadležnosti MUP-a

Danilović: Nisam zabranio skup DF, to nije u nadležnosti MUP-a

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) nije zabranilo skup Demokratskog fronta (DF), jer je to u isključivoj nadležnosti lokalnog Centra bezbjednosti, saopštio je resorni ministar, Goran Danilović. On je kazao da su tvrdnje DF-a da je MUP zabranio njihov skup koji je održan u utorak brutalna neistina čija je namjera da nanese štetu MUP-u i ministru lično. “Nedopustivo je da moje dojučeranje kolege kažu da je MUP zabranio skup”. “Javnost mora znati, novinari znaju i moje bivše kolege znaju da MUP, ministar unutrašnjih poslova nema nikakavu zakonitu nadležnost ni da odobri na zabranu bilo koji skup”, rekao je Danilović na konferenciji za novinare. On je pojasnio da je po volji i kolega koji ga prozivaju da je zabranio skup prije par mjeseci usvojen novi Zakon o javnim okupljanjima koji je ukinuo nadležnost ministra unutrašnjih poslova kao drugostepenog organa u odlučivanju. “To je jednoglasno prošlo u parlamentu i njihovim glasovima”, dodao je Danilović. Kako je naveo, nadležnost da po tužbi u roku od 24 sata odlučuje ima Upravni sud. “Čudim se da neko ko organizuje toliko protesta ne shvata da se radi o isključivoj nadležnosti lokalnog Centra bezbjednosti da odobri ili zabrani skup”, istakao je Danilović. On je pozvao DF da u kampanji zadrže međusobni ljudski odnos. “Da jedni drugima ne podvaljujemo, da meni lično ne pokušavaju da presele odgovornost tamo gdje je nema, jer je ionako imam u drugim segementima koliko treba i više nego što bih želio”. Danilović je kazao da vjeruje da se radi o nedopustivom politikanstvu koje nikom ne služi na čast. “Nijesam lično uvrijeđen nego ohrabren da sam predmet pažnje i dijela opozicije i vlasti, ali sam...
Kriju sve o poslovanju Zelenila

Kriju sve o poslovanju Zelenila

Pred­sjed­nik od­bo­ra di­rek­to­ra pred­u­ze­ća Ze­le­ni­lo Ti­ho­mir Ra­di­no­vić kr­ši leks spe­ci­ja­lis jer ne­će da do­sta­vi po­dat­ke ko­je sam tra­ži­la, što je či­sta op­struk­ci­ja, po­na­ša se ba­ha­to i ka­že da ne mo­ra ni­ko­me da po­la­že ra­ču­ne kao da je to nje­go­va pri­vat­na fir­ma, is­ta­kla je Želj­ka Ko­rać, ko­ja je is­pred De­mo­sa ušla u od­bor di­rek­to­ra iz re­do­va opo­zi­ci­je. -Na pr­voj sjed­ni­ci od­bor di­rek­to­ra pred­sjed­nik Ti­ho­mir Ra­di­no­vić se slo­žio sa tim da sam član od­bo­ra shod­no ovla­šće­nji­ma Du­ška Mar­ko­vi­ća, a na osno­vu Za­ko­na o pri­mje­ni spo­ra­zu­ma o stva­ra­nju uslo­va za slo­bod­ne i fer iz­bo­re, kao pred­stav­nik opo­zi­ci­je i da vr­šim po­slo­ve pro­pi­sa­ne čla­nom 16 stav 3 leks spe­ci­ja­li­sa. Ka­sni­je ka­da sam sla­la za­htje­ve on je se­be de­man­to­vao ta­ko što je re­kao da ne­mam pra­vo da do­bi­jem ni­šta. Tvr­di da sve što sam tra­ži­la da sam to ra­di­la pro­tiv­za­ko­ni­to – is­ta­kla je Ko­rać. Ko­rać je na adre­su od­bo­ra di­rek­to­ra Ze­le­ni­la po­sla­la 30 za­htje­va i ne­ko­li­ko ur­gen­ci­ja. Tra­ži­la je za­pi­sni­ke sa pret­hod­nih sjed­ni­ca, iz­vje­štaj o po­slo­va­nju za 2016. go­di­nu, iz­vje­štaj o bro­ju za­po­sle­nih, si­ste­ma­ti­za­ci­ju rad­nih mje­sta i nji­ho­vu struč­nu kva­li­fi­ka­ci­ju, pro­gram jav­nih na­bav­ki, iz­vje­štaj o plan­skim ak­tiv­no­sti­ma… Ni­ka­da od­go­vor ni­je do­bi­la. -Je­di­no što sma do­bi­la je kvar­tal­ni iz­vje­štaj u ko­jem su su­ve in­for­ma­ci­je na osno­vu ko­jih ne mo­že da se do­đe do pre­ci­znih za­klju­ča­ka i ana­li­ze sta­nja. Od Ra­di­no­vi­ća sam zah­ti­je­va­la da mi pi­sme­no do­sta­vi da ne­mam pra­vo na ovo što tra­žim, ali ni­je htio. Oči­to je da on zna da imam pra­vo na sve in­fo­r­ma­ci­je, i ovim je smao na­vu­kao sum­nju na po­slo­va­nje fir­me. Re­kao mi je čak i da on i čla­no­vi od­bo­ra di­rek­to­ra ima­ju uvid u sve po­dat­ke. U po­slov­ni­ku o...
Danilović: Bande se obračunavaju zbog miliona

Danilović: Bande se obračunavaju zbog miliona

Ministar unutrašnjih poslova i kandidat za poslanika Velike koalicije Ključ Goran Danilović poručio je da se “danas organizovani kriminal hrve sa državom, koja nema adekavatan odnos prema njemu”. “Današnja vlast se plaši organizovanog kriminala, plaši se njegovog uticaja. Sve to nije razlog za strah, mi nijesmo dužni nikome ništa, posebno ne organizovanom kriminalu i imamo kapaciteta i znanje da to riješimo”, ocijenio je Danilović, koji je na pres konferenciji iznio program “Ključa” za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. O očekivanom razgovoru sa premijerom Milom Đukanovićem u vezi eventualne smjene direktora policije Slavka Stojanovića zbog ovakve situacije, kao i curenju obavještajnih podataka kriminalnim grupama koje je pomenuo, on nije želio da govori navodeći da nastupa sa pozicije zvaničnika opozicione građanske koalicije. Danilović je ipak kazao da poslednja dešavanja u Crnoj Gori nijesu izolovani slučajevi, već bitka za prevlast kriminalnih grupa iza koje stoje ogromne količine novca. O tome je govorio ne iznoseći detalje. “To nisu izolovani slučajevi, time što napadnete jednog kriminalca i grupu ne rješavate probem. U organizovanom kriminalu postoji hijerarhija, kad se na zakonit način riješite prvoga ispliva drugi i to pokazuje strategija u region. Morate riješiti uzrok a ne posljedice, a obračun organizoavnih kriminalnih bandi po Crnoj Gori je posledica njhove borbe za prevlast i dominantno uvjek iza toga stoji ogroman novac. Mi moramo presjeći kanale do kojih se dolazi do novca i saradnju sa policijskim i obavještajnim instucijama u svijetu podići do tog nivoa da se osećaju nesigurnim. Strašno je kada u Crnoj Gori znamo za gotovo sve grupe, ko kome pripada i kada se prave transferi a onda smo nemoćni da ih privedemo pravdi, izuzev što tražimo...
Lekić ocijenio da će koalicija “Ključ“ imati ključnu ulogu na predstojećim izborima

Lekić ocijenio da će koalicija “Ključ“ imati ključnu ulogu na predstojećim izborima

Predsjednik Demosa i nosilac izborne liste koalicije “Ključ” Miodrag Lekić ocijenio je u intervjuu za Pobjedu da je njegova koalicija u ovom trenutku spremna i kredibilna alternativa vlasti. “Uvjeren sam da će Velika koalicija ,,Ključ” zajedno sa drugim ozbiljnim, opozicionim, demokratskim snagama u crnogorskom društvu biti sposobna da započne veliku ekonomsku, političko demokratsku i moralnu reformu zemlje. U tako krupnom reformskom procesu, dekriminalizacija društva jeste među najhitnijim zadacima”, kazao je Lekić. On navodi da je pored građanske i političke prepoznatljivosti za progresivne promjene, stručna kompetentnost, ozbiljnost, demokratska kultura i javna pristojnost kadrova njihova glavna prednost. “Sve to utiče da će “Ključ“ imati ključnu ulogu na predstojećim izborima. Građani uočavaju da je ova opoziciona koalicija spremna da na javno odgovoran način vodi državne i društvene poslove”, smatra on. Na pitanje da li će im birači zamjeriti na činjenici da se i pored ratifikacija u brojnim državama članicama zajednički i eksplicitno ne izjašnjavaju da su za članstvo u NATO, Lekić kaže da neće nasijedati na manipulativnu upotrebu teme NATO od strane vlasti. “Mi smo kao ozbiljna koalicija, uprkos nekim programskim razlikama, jasno utvrdili našu strategiju. Zalažemo se za demokratski rasplet povodom ovog pitanja o kome građani imaju različite poglede. Zato je prirodno da i u koalicijama ima različitih pogleda koje međusobno uvažavamo. Referendum kao najveći demokratski standard garantuje da svi nakon njegovog ishoda poštuju rezultat, odnosno većinsku volju. Dakle, referendum je garancija demokratičnosti i stabilnosti. Konačno, referendum je dragocjena tekovina zapadnih demokratija. Zato je svaki drugi način odlučivanja o priključenju NATOu ne samo an tizapadni, dakle nedovoljno demokratski već unosi opasnosti potencijalne nestabilnosti. Zamislite situaciju da nakon promjena parlamentarnih većina svaki...
Danilović će tražiti smjenu Stojanovića i dijela menadžmenta policije

Danilović će tražiti smjenu Stojanovića i dijela menadžmenta policije

Ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović tražiće razrješenje direktora Uprave policije, Slavka Stojanovića i dijela menadžmenta na sjednici Vlade, kada se premijer Milo Đukanović vrati iz Njujorka. On je, komentarišući ubistvo Dalibora Đurića u Zavodu za izvrđenje krivičnih sankcija, rekao da je odlučio da traži razrješenje dijela menadžmenta Uprave policije. “Vjerujem da je to jedino logično i normalno u trenutku kada je bezbjednost na najnižem nivou u posljednjim godinama”, poručio je Danilović, javlja TV Vijesti. On je ocijenio da Crna Gora nije bezbjedna država i da to niko ne može reći u ovim okolnostima. Prema njegovim riječima, od prošle sjednice Vijeća za nacionalnu bezbjednost, održane prije dva mjeseca, dogodilo se šest ubistava. “Imamo jednu otmicu, plašim se, sa istim ishodom. Nedopustivo je da ćutimo. Nijesam saglasan sa ocjenama da bi država pokazala slabost ako bi pokrenula pitanje odgovornosti. Država bi pokazala snagu i pokazala bi da je spremna da im stane na put”, naveo je Danilović, dodajući da nije u pitanju ništa lično. “Nije posrijedi ništa lično ni protiv direktora policije, ni protiv menadžmenta. Ovdje je posrijedi suvi profesionalizam. Ukoliko može biti ubijen, s otvorenog, preko ograde, zatvorenik koji tamo treba da izdržava kaznu, bio on presuđeni kriminalac visokog ili nižeg ranga, moraju shvatiti svi da država na taj način presuđuje. Mi smo dopustili da preko nas presuđuje drugi kriminalac”, ocijenio je Danilović. Prema njegovim riječima, Crnom Gorom, šetaju streljački vodovi ljudi koji ubijaju. “Ljudi koji ubijaju ili pokušavaju da ubijaju, na ulicama, u centru grada, na benzinskim stanicama, u zatvoru, aktiviranjem eksploziva, pucnjavom. Neko zbog ovoga mora da odgovara”, poručio je Danilović. On je dodao da ima ljudi koji...