Danilović: DF targetirao Demos kao protivnika

Danilović: DF targetirao Demos kao protivnika

Ministar unutrašnjih poslova i predsjednik Izvršnog odbora Demosa Goran Danilović ocijenio je da je Demokratski front poveo rat protiv Demosa zato što ga je targetirao kao protivnika. „Mislim da se neće proslaviti vođenjem unutaropozicionog rata. Međutim, ko voli, nek izvoli. Nemamo kad da se dopisujemo. Ima važnijih stvari. Od galame i samohvalisanja nema koristi. Valjalo bi nešto i raditi. Kad rad stane u par rđavih riječi o drugome kroz kakvo saopštenje i kada se to radi svakodnevno, onda je to rđav rad – zveči zato što je prazno“, kazao je Danilović u intervjuu Pobjedi. On je potvrdio da Demos pregovara sa Socijalističkom narodnom partijom o koalicionom nastupu na izborima, ali nije želio da iznosi više detalja. Danilović se osvrnuo i na stanje u biračkom spisku i istakao da MUP nije kriv za izostanak dovoljne i dobre komunikacije sa Državnim izbornom komisijom. „Predsjednik DIK-a vjeruje da je ta komunikacija propisana zakonom, da su oni nadzorni organ i da su naši predlozi, između ostalog i o ,,pilotiranju izbornog procesa“ tokom ljetnih mjeseci u nekoliko opština na sjeveru Crne Gore suvišni. Nemam ništa protiv da bude i tako, samo ne razumijem da se iko plaši viška saradnje i međusobne komunikacije uz međusobno poštovanje. Lično i kroz aktivnost Koordinacionog tijela MUP-a činim sve da uvedemo red i pouzdanost u birački spisak. Vjerujem da će nakon dvodnevnog gostovanja u MUP-u inženjera i eksperata francuske firme od koje smo kupili AFIS sistem, biti otklonjene mnoge nedoumice, te da ćemo potom po proceduri kroz ovaj softver provjeriti neke od naših izvornih registara i birački spisak, ali ovoga puta uz prisustvo Koordinacionog tijela i eksternih eksperata“, istako...
Plantaže bastion partijskog zapošljavanja

Plantaže bastion partijskog zapošljavanja

U bordu direktora Plantaža ste prema Sporazumu o fer izborima. Na prvi pogled nije lako uočiti kakve veze Plantaže  imaju sa izbornim procesom. Imaju li? Kompanija ima blizu 700 stalno zaposlenih radnika, a u sezoni  i do dvije hiljade. Direktorica Plantaža Verica Maraš je vrlo aktivan DPS kadar i odbornica te partije u glavnom gradu. Članovi rukovodstva Plantaža često u svojim javnim nastupima ističu da su ponosni na to što su ,,porodična firma”, a gotovo da ne postoji član menadžmenta koji nije zaposlio svoje najbliže rođake i prijatelje u kompaniji. Od početka godine do danas je preko 30 osoba dobilo stalno zaposlenje u firmi. Nikad mi nije odgovoreno na koji način su ih zaposlili, po kojim oglasima, za koja mjesta i na osnovu kojih kvalifikacija. U saradnji sa insajderima saznala sam da su opet u pitanju djeca, rođaci ili prijatelji direktora ili rukovodilaca pojedinih sektora. Mislim da je to odgovor na pitanje, jer se može reći da su Plantaže svojevrstan bastion partijskog zapošljavanja u Podgorici. Specijalno državno tužilaštvo nije našlo da postoji osnovana sumnja da je bilo ko u Plantažama počinio bilo koje krivično djelo iz nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva. Kako to komentarišete? Specijalno tužilaštvo je odlučivalo  o krivičnim prijavama bivše finansijske direktorke Valerije Saveljić koja je tvrdila da su šefovi od nje tražili da potpiše polugodišnji izvještaj za 2015. godinu u kojem su prikrivena tri miliona gubitka. Specijalno tužilaštvo je ustanovilo da ta krivična prijava nije u njihovoj  nadležnosti i preusmjerila je na Osnovno tužilaštvo. Sačekaćemo da vidimo šta će Osnovno tužilaštvo uraditi. Vjerujem da su tvrdnje Valerije Saveljić istinite, jer mi je gđa Saveljić dala na uvid...
Opozicija treba da sarađuje

Opozicija treba da sarađuje

Član Pred­sjed­ni­štva De­mo­sa Lu­ci­ja Đu­ra­ško­vić oci­je­ni­la je kao po­zi­tiv­ne re­zul­ta­te opo­zi­ci­o­nih čla­no­va Vla­de i kon­tro­lo­ra u dr­žav­nim in­sti­tu­ci­ja­ma i pri­vred­nim su­bjek­ti­ma. Po­je­di­nač­ni re­zul­ta­ti se, ka­ko je re­kla, po­ne­gdje i raz­li­ku­ju. – Naj­bo­lje će gra­đa­ni oci­je­ni­ti na­še an­ga­žo­va­nje, na ba­zi po­da­ta­ka o zlo­u­po­tre­ba­ma i ne­po­što­va­nju za­ko­na i onih ko­ji će bi­ti obje­lo­da­nje­ni i u za­vr­šnom iz­vje­šta­ju – kon­sta­to­va­la je Đu­ra­ško­vić za „Dan”. Ona kri­vič­ne pri­ja­ve upu­će­ne tu­ži­la­štvu, a oslo­nje­ne na stvar­ne do­ka­ze o zlo­u­po­tre­ba­ma dr­žav­nih re­sur­sa u ko­rist re­ži­ma, sma­tra bit­nim po­ma­kom u ovom kon­trol­nom pro­ce­su. Ne­pra­vil­no­sti u bi­rač­kom spi­sku, is­ti­če Đu­ra­ško­vić, već se raz­ot­kri­va­ju i is­pra­vlja­ju i na­da se da će se do ter­mi­na iz­bo­ra taj pro­ces do­ve­sti do za­do­vo­lja­va­ju­ćeg ni­voa, iako je to te­žak i obi­man po­sao za sve opo­zi­ci­o­ne par­ti­je. Đu­ra­ško­vić je na­gla­si­la da je ja­sno za­što je DPS odu­go­vla­čio pot­pi­si­va­nje spo­ra­zu­ma od fe­bru­a­ra do kra­ja ma­ja. – Na­dam se da je to ja­sno i me­đu­na­rod­noj za­jed­ni­ci ko­ja će bi­ti uklju­če­na u pra­će­nje iz­bor­nog pro­ce­sa – ka­že Đu­ra­ško­vić. Od­go­va­ra­ju­ći na pi­ta­nje ka­ko bi opo­zi­ci­ja tre­ba­lo da na­stu­pi na iz­bo­ri­ma, is­ti­če da je naj­bo­lji mo­del ko­ji do­no­si po­bje­du, či­me bi se otvo­ri­le per­spek­ti­ve pro­mje­na, pri­je sve­ga iz­gra­đi­va­nje prav­ne dr­ža­ve i po­če­tak ozbilj­nih re­for­mi, na­ro­či­to u eko­no­mi­ji. – Ta po­bje­da je­ste do­brim di­je­lom uslo­vlje­na stva­ra­njem uslo­va za fer iz­bo­re i mo­de­lom iz­la­ska. Od ogrom­ne va­žno­sti je at­mos­fe­ra sa­rad­nje u opo­zi­ci­ji. Ko se opre­di­je­li za na­pa­de u opo­zi­ci­ji, svje­sno ili ne­svje­sno ugro­ža­va opo­zi­ci­o­nu iz­bor­nu po­bje­du i po­ma­že DPS-u. Ima­mo, na­ža­lost, ta­kve pri­mje­re i u Bu­dvi, u ko­joj je ne­shva­tlji­vo da, po­red pri­zna­nja kri­vi­ce broj­nih čel­ni­ka ko­rup­tiv­nog DPS-a, bi­lo ko­ja opo­zi­ci­o­na stran­ka, uko­li­ko ni­je taj­ni sa­te­lit, ili gra­đa­nin mo­gu iza­bra­ti ta­kvu...
Demos: DF je postao omiljena DPS opozicija

Demos: DF je postao omiljena DPS opozicija

Demos poziva Demokratski front da prestane da pomaže nastavku vladavine nekontrolisane vlasti Mila Đukanovića, saopšteno je iz te partije. “Već u dužem periodu zajedno sa javnošću uočavamo kakofoniju podvala DPS i DF koje su usmjerene prema DEMOS-u. Perfidnost i brutalnot su samo varijacije na istu temu i ka istom cilju. Sa žaljenjem konstatujemo da rukovodstvo DF ne posustaje u kampanji kleveta, uvreda, podvaljivanja, neistina, politikanskih diskvalifikacija koje nažalost saopštava gotovo informerskim stilom, najčešće u režimskim medijima, a na zadovoljstvo DPS-a. Uprkos tome, DEMOS čvrsto ostaje pri stavu i potpisanom sporazumu o nenapadanju u opoziciji”, navode iz Demosa. Demos navodi da će građani, a posebno opozicioni birači najbolje ocijeniti, pa i na prestojećim izborima, činjenicu da sve opozicione stranke poštuju sporazum o opozicionom nenapadanju osim DF “koji je u različitim intervalima ove godine i sa različitim intenzitetom agresivno i neutemeljeno napadao sve stranke u opoziciji.” “Izražavajući žaljenje da su pojedinci u DF, po mnogima, opsjednuti dramom čuvanja poslaničkih mandata, postali nosioci kanibalističke politike u opoziciji i time omiljeni DPS-ovi opozicionari – DEMOS ih dobronamjerno poziva da prestanu da tako pomažu nastavku vladavine otuđene i nekontrolisane vlasti Mila Đukanovića. DEMOS će nastaviti da u kolegijalnoj saradnji sa svim opozicionim strankama doprinosi izgradnji opozicionog jedinstva kako bismo zajedno postigli u ovom trenutku tri najvažnija cilja koje zahtjeva i demokratska javnost. Stvaranje uslova za fer izbore, ozbiljan i složan nastup i pobjeda na izborima snaga demokratske opozicione alternative, i početak velike demokratske obnove Crne Gore”, zaključuju iz medijskog tima...
Više me brinu počasni građani

Više me brinu počasni građani

Ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović očekuje da Agencija za nacionalnu bezbjednost procijeni da li albanski političar Tahir Veliju predstavlja prijetnju po nacionalnu bezbjednost i da o tome obavijesti MUP, u čijoj nadležnosti je kontrola crnogorske granice. Veliju, koji zagovara ideju velike Albanije, koju bi činili i djelovi Crne Gore, danas bi u Tuzima trebalo da promoviše knjigu “Velika Albanija”. Lideru nedavno osnovanog Pokreta za ujedinjenu Albaniju ranije ovog mjeseca je zbog nacionalističkih stavova zabranjen ulazak u Srbiju i Grčku. ANB nije odgovarao na pitanja “Vijesti” da li je uradio procjenu u ovom slučaju. “Kao ministar ne plašim se knjige i sadržaja, a da li je njen autor slobodan u svojoj državi i poželjan u Crnoj Gori procijeniće oni koji imaju dovoljno podataka i razmjenjuju informacije sa stranim službama. One treba da procijene da li bi njegovo prisustvo podiglo tenzije ili ne bi u Crnoj Gori”, kazao je ministar za “Vijesti”. Danilović je rekao da su za njega problematičniji neki počasni građani, aludirajući na kosovskog predsjednika Hašima Tačija i albanskog premijera Edija Ramu, koji su počasni građani Ulcinja. Veliju je juče na sajtu Pokreta napisao da je “velika Albanija” termin koji su izmislili antialbanski krugovi, među kojima i CANU, kako bi se stvorile prepreke Albancima u ostvarivanju nacionalnog...