Više od 1.500 dokumenata izrađeno, a da nisu preuzeta

Više od 1.500 dokumenata izrađeno, a da nisu preuzeta

Više od 1.500 identifikacionih dokumenata izrađeno je ali nije preuzeto, od kojih su pojedina izrađena još 2008, kazao je ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović. “Radi se o 1.502 dokumenta koji su stariji do jedne godine na čekanju u filijalama MUP-a”, pojasnio je na današnjoj konferenciji za novinare. Što se tiče ličnih karata, ministar je kazao da su izrađena ali da nisu preuzete 32 iz 2008. godine, 88 iz izborne 2009. godine, 50 iz 2010. godine, 32 iz 2011. godine, 49 iz 2012. godine, 95 iz 2013. godine, 105 iz 2014. godine a 36 iz 2015. godine. Dodao je da je broj nepreuzetnih pasoša iz 2008. godine 73, a godinu kasnije 367. “Smatram nedopustivim ovakvo stanje”, kazao je ministar. U dogovoru sa načelnicom Direktorata za upravne unutrašnje poslove Sandrom Bugarin, ministar je kazao da su zatražili i dobili sva dokumenta. Filijalama su vraćena ona koja nisu starija od godinu i naložio da ona budu dostavljena građanima u roku od 15 dana. Rekao je da je na sastanku sa šefovima filijala i Bugarin tražio posvećenost ali i da neće prezati od disciplinske, prekršajne i krivične odgovornosti zbog takvog stanja. “Tražio sam od njih da konačno riješimo dilemu kakve su razlike između onoga što smo preuzeli prošle godine od Ministarstva za informaciono društvo kao podatak za birački spisak i ono što smo mi iskreirali, a razlika je preko 5.000 i da li smo mi utvrdili definitivno koliko je ljudi živih a koliko umrlih”, rekao je na konferenciji. “Birački spisak MUP-a je sadržao 5.986 lica više od biračkog spiska MID-a”, rekao je i dodao da su iz MID-a dobili objašnjenje da se najvjerovatnije...
Priznaću samo regularne izbore

Priznaću samo regularne izbore

Ako izbori budu regularni, priznaćemo rezultat. Ako ne budu regularni naravno da ih nećemo priznati, kazao je lider Demosa Miodrag Lekić. On je u razgovoru za Vijesti rekao da se u mnogim slučajevima zloupotreba koje su predstavnici opozicije koji učestvuju u kontroli državnih organa predstavili javnosti ne radi samo o sumnjama, već o dokumentovanim analizama i predmetima. Lekić je dodao da postoje opstrukcije u radu opozicionih predstavnika, ali da to za njega nije neočekivano. Kako doživljavate vašu partiju, opozicionu ili vladajutu s obzirom na to da ste dio Vlade izbornog povjerenja? Imate li problema sa tim što ste dio sistema i što ćete preuzeti odgovornost za izborni rezultat koji može biti predmet izborne krađe? Građanima je jasno da je Demos opoziciona stranka. Po svemu, od programskih ciljava do svakodnevnog djelovanja. U leks specijalisu precizno piše da je vlada sastavljena od predstavnika vlasti i opozicije. Demos je, dakle, i suštinski i formalno opozicija, i to ozbiljna opozicija, i zato nam građani ukazuju značajno povjerenje. I povodom izbornog rezultata, sve je jasno. Ako izbori budu regularni priznaćemo rezultat. Ako ne budu regularni naravno da ih nećemo priznati. Da li ste zadovoljni radom ministara i funkcionera opozicije koji su ušli u državne institucije, da li mislite da su oni napravili neki učinak tokom ovih mjesec dana? Za ovo kratko vrijeme djelovanja opozicionih predstavnika u institucijama je išlo prema našim očekivanjima. Ima i opstrukcija u konkretnom djelovanju opozicionih predstavnika, ne neočekivano. Počelo se odgovorno uz dosljedno poštovanje principa javnosti, sa vidljivim rezultatima, primamo u kontrolnoj sferi, sa čime se gotovo svakodnevno upoznavaju naši građani. Da podsjetim, naš cilj nije da popravljamo sistem, već...
Danilović smijenio komandanta SAJ-a

Danilović smijenio komandanta SAJ-a

Mi­ni­star unu­tra­šnjih po­slo­va Go­ran Da­ni­lo­vić od­lu­čio je da smi­je­ni ko­man­dan­ta Spe­ci­jal­ne an­ti­te­ro­ri­stič­ke je­di­ni­ce Ra­do­sa­va Lje­ško­vi­ća, ko­ji je op­tu­žen da je ne­po­stu­pa­njem po za­ko­nu sa­krio ba­ti­na­še ko­ji su neo­sno­va­no i ne­za­ko­ni­to pre­bi­ja­li gra­đa­ne na pro­te­sti­ma DF-a. Iz MUP-a je ju­če sa­op­šte­no da će Da­ni­lo­vić do­ni­je­ti rje­še­nje ko­jim će Lje­ško­vić bi­ti pri­vre­me­no uda­ljen sa funk­ci­je ko­man­dan­ta SAJ-a. Iz mi­ni­star­stva je po­ja­šnje­no da je nad­le­žni sud in­for­mi­sao MUP da su Upra­vi po­li­ci­je do­sta­vlje­ni od­go­va­ra­ju­ći ak­ti ko­jim je po­li­ci­ja oba­vi­je­šte­na o okol­no­sti­ma po­kre­ta­nja kri­vič­nog po­stup­ka pro­tiv ko­man­dan­ta Lje­ško­vi­ća. Mi­ni­star unu­tra­šnjih po­slo­va je od­mah po sa­zna­nju, ka­ko se is­ti­če, 15. ju­na, od­go­va­ra­ju­ćim do­pi­som, uka­zao di­rek­to­ru Upra­ve po­li­ci­je Slav­ku Sto­ja­no­vi­ću na oba­ve­zu po­stu­pa­nja u skla­du sa za­ko­nom u od­no­su na pri­vre­me­no uda­lje­nje sa ra­da ko­man­dan­ta Spe­ci­jal­ne an­ti­te­ro­ri­stič­ke je­di­ni­ce. – U skla­du sa na­ve­de­nim, di­rek­tor Upra­ve po­li­ci­je upu­tio je mi­ni­stru unu­tra­šnjih po­slo­va Go­ra­nu Da­ni­lo­vi­ću pred­log za pri­vre­me­no uda­lje­nje sa ra­da ko­man­dan­ta Spe­ci­jal­ne an­ti­te­ro­ri­stič­ke je­di­ni­ce. Na osno­vu po­me­nu­tog pred­lo­ga, mi­ni­star unu­tra­šnjih po­slo­va će do­ni­je­ti rje­še­nje o pri­vre­me­nom uda­lje­nju sa ra­da ko­man­dan­ta Spe­ci­jal­ne an­ti­te­ro­ri­stič­ke je­di­ni­ce čim se stek­nu osta­li za­kon­ski pred­u­slo­vi, od­no­sno na­kon spro­vo­đe­nja po­stup­ka pred­vi­đe­nog Za­ko­nom o op­štem uprav­nom po­stup­ku, to je­ste na­kon po­zi­va­nja i sa­slu­ša­nja u svoj­stvu stran­ke u po­stup­ku u pred­me­tu pri­vre­me­nog uda­lje­nja sa ra­da – sa­op­šte­no je iz MUP-a. Smje­na Lje­ško­vi­ća usli­je­di­la je na­kon što je Osnov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo u Pod­go­ri­ci po­di­glo op­tu­žni pred­log pro­tiv ko­man­dan­ta Spe­ci­jal­ne an­ti­te­ro­ri­stič­ke je­di­ni­ce zbog kri­vič­nog dje­la po­moć uči­ni­o­cu po­sli­je iz­vr­še­nog kri­vič­nog dje­la. Isto­vre­me­no, Da­ni­lo­vić je za­tra­žio od di­rek­to­ra Upra­ve po­li­ci­je Slav­ka Sto­ja­no­vi­ća da hit­no i u skla­du sa za­ko­nom i po­li­cij­skim ovla­šće­nji­ma re­a­gu­je ve­za­no za od­go­vor­nost pri­pad­ni­ka SAJ-a, nji­ho­ve pro­pu­ste i ne­a­de­kvat­no po­stu­pa­nje to­kom pro­te­sta. On je ka­zao...
DEMOS je ozbiljna demokratska alternativa postojećoj vlasti

DEMOS je ozbiljna demokratska alternativa postojećoj vlasti

U pr­vih po­la go­di­na u grad­sku ka­su se sli­lo 27.998.984 eura. Po­moć­nik se­kre­ta­ra za fi­nan­si­je Snje­ža­na Pa­vi­će­vić za „Dan” je ob­ja­sni­la i ka­ko su pri­ho­di raz­vr­sta­ni. -Od po­re­za na ne­po­kret­nost za­ra­đe­no je 1.057.174 eura, pri­rez po­re­zu na do­ho­da­tak fi­zič­kih li­ca za pr­vih po­la go­di­ne iz­no­si 4.033.127 eura, od lo­kal­nih ko­mu­nal­nih tak­si je za­ra­đe­no 4. 875. 329 eura, dok je od pro­da­je ne­po­kret­no­sti za­ra­đe­no 820.491 eur. Za pr­vih šest mje­se­ci ras­ho­di iz­no­se 18.393.418 eura. Za ka­pi­tal­ne iz­dat­ke utro­še­no je 4.959.684, a za eks­pro­pri­ja­ci­ju 1.103.161 eura – sa­op­šti­la je Pa­vi­će­vić. Snje­ža­na Pa­vi­će­vić od pri­je de­se­tak da­na stu­pi­la je na du­žnost po­moć­ni­ka se­kre­ta­ra za fi­nan­si­je u skladu sa političkim sporazumom između dijela opozicije i vlasti. Na če­lu Se­kre­ta­r­i­ja­ta za fi­nan­si­je na­la­zi se Mi­o­mir Jak­šić koji već duže vrijeme radi netransparentno čemu svjedoči odbijanje davanja izjava za javnost. -U Se­kre­ta­ri­jat za fi­nan­si­je sam do­šla kao pred­stav­nik De­mo­sa. Moj za­da­tak je da, u skla­du sa spo­ra­zu­mom o fer i slo­bod­nim iz­bo­ri­ma, kao i leks spe­ci­ja­li­som, kon­tro­li­šem iz­bor­ni pro­ces i da spri­je­čim sve eve­nu­tal­ne zlo­u­po­tre­be dr­žav­nih re­sur­sa u tom pro­ce­su, kao i da uka­žem na in­sti­tu­ci­o­nal­ne zlo­u­po­tre­be. De­mos je ozbilj­na de­mo­krat­ska al­ter­na­ti­va po­sto­je­ćoj vla­sti i ja ću, kao i osta­li pred­stav­ni­ci da­ti sve od se­be, da ozbilj­nim ra­dom i struč­no­šću, po­sve­će­no­šću, obez­bje­dim uslo­ve za slo­bod­ne i fer iz­bo­re – sa­op­šti­la je Pa­vi­će­vić. Ona je na­ve­la da će spri­je­či­ti sva­ku even­tu­al­nu zlo­u­po­trebu u okvi­ru Se­kre­ta­ri­ja­ta za fi­nan­si­je. -U pe­ri­o­du od če­ti­ri mje­se­ca ne mo­že­mo u pot­pu­no­sti de­mon­ti­ra­ti si­stem ko­ji sa­vr­še­no funk­ci­o­ni­še za od­re­đe­nu gru­pu lju­di već 25 go­di­na, ali će­mo de­mon­stri­ra­ti da se in­sti­tu­ci­je dr­ža­ve mo­gu vo­di­ti tran­spa­rent­no i po­sta­vlje­ne na zdra­vim osno­va­ma. Ima­mo ka­pa­ci­tet, zna­nje,...
Nijesam konsultovao starješine kada sam odlučio da im uskratim luksuzne automobile

Nijesam konsultovao starješine kada sam odlučio da im uskratim luksuzne automobile

Ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović rekao je da nije konsultovao starješine organizacionih jedinica Uprave policije kada je odlučio da im uskrati luksuzne službene automobile, koje je ustupio operativcima na korišćenje. On je, na pres konferenciji nakon sjednice Vlade kazao da konsultuje tamo gdje treba, ali da je ovo bila zakonita oduka i da smatra da je bila opravdana. Većinu vozila koja koriste zaposleni u administraciji MUP-a i policijski šefovi, Danilović će dati na korišćenje operativcima koji rade na suzbijanju kriminala. On je prije tri dana kazao i da automobil ne može da bude statusni simbol već operativna stvar u...