Predložiću da Vlada ponovo raspiše nagradu

Predložiću da Vlada ponovo raspiše nagradu

Spre­man sam da u naj­sko­ri­je vri­je­me ras­pi­šem nov­ča­nu na­gra­du za in­for­ma­ci­je ko­je bi do­pri­ni­je­le ra­svje­tlja­va­nju ubi­stva di­rek­to­ra i glav­nog i od­go­vor­nog ured­ni­ka „Da­na“ Du­ška Jo­va­no­vi­ća, po­ru­čio je mi­ni­star unu­tra­šnjih po­slo­va Go­ran Da­ni­lo­vić u in­ter­vjuu za „Dan“. Ka­zao je da će do go­di­šnji­ce Jo­va­no­vi­će­vog ubi­stva de­talj­no is­pi­ta­ti da li je i da­lje na sna­zi ra­ni­ja od­lu­ka o nov­ča­noj na­gra­di i, uko­li­ko bu­de po­treb­no, do­dat­no je osna­ži­ti i ak­tu­e­li­zo­va­ti. Go­vo­re­ći o ak­tiv­no­sti­ma ve­za­nim za stva­ra­nje uslo­va za fer iz­bo­re na­ja­vlju­je sko­ro for­mi­ra­nje rad­ne gru­pe za pra­će­nje re­a­li­za­ci­je ak­tiv­no­sti iz nad­le­žno­sti MUP-a, ana­li­zu kom­plet­ne do­ku­men­ta­ci­je o na­bav­ci i pri­mje­ni Afis si­ste­ma. Po­ten­ci­ra da će in­si­sti­ra­ti na pot­pu­noj jav­no­sti ra­da MUP-a i na­ja­vlju­je da će na even­tu­al­ne po­ku­ša­je op­struk­ci­je od­go­va­ra­ti u za­ko­nom pro­pi­sa­noj pro­ce­du­ri. ●Ka­ko, na­kon pr­vih par rad­nih da­na, ocje­nju­je­te sta­nje u MUP-u ko­je ste za­te­kli stu­pa­njem na du­žnost mi­ni­stra, ka­ko u ve­zi sa pi­ta­nji­ma ko­ja se ti­ču iz­bo­ra, ta­ko i u smi­slu ukup­ne nad­le­žno­sti tog re­so­ra? – Što se ti­če iz­bor­nog pro­ce­sa i ulo­ge mup-a u ve­zi sa vr­lo pre­ci­znim za­kon­skim nad­le­žno­sti­ma ka­da je u pi­ta­nju vo­đe­nje bi­rač­kog spi­ska, kon­sta­to­va­li smo neo­p­hod­nost da od­mah pri­stu­pi­mo iz­ra­di no­vog rje­še­nja za for­mi­ra­nje rad­ne gru­pe ko­ja bi pra­ti­la nad­le­žno­sti mi­ni­star­stva u ovom iz­bor­nom pro­ce­su. Rad­na gru­pa, u ko­joj su sa­mo čla­no­vi mi­ni­star­stva, for­mi­ra­na je u ok­to­bru pro­šle go­di­ne. Mo­ja na­mje­ra je da, za­jed­no sa od­go­vor­nim lju­di­ma iz MUP-a, u naj­kra­ćim ro­ko­vi­ma, tu uvi­jek go­vo­ri­mo o da­ni­ma, bu­du­ći da nam vre­me­na po­ne­sta­je, for­mi­ra­mo rad­nu gru­pu u ko­joj će bi­ti i pred­stav­ni­ci ci­vil­nog sek­to­ra, po­je­di­nih dr­žav­nih or­ga­na i par­ti­ja ko­je su za­in­te­re­so­va­ne za pra­će­nje na­šeg ra­da i za fer i slo­bod­ne iz­bo­re. Vje­ru­jem da će­mo to­kom...
Struka i znanje garant za uspješan posao

Struka i znanje garant za uspješan posao

Struka i znanje svih ljudi koji ulaze u državne organe garant su da će cijeli posao biti kvalitetno obavljen, bez obzira na eventualne opstrukcije, ocijenio je funkcioner Demosa, Dragiša Janjušević. On očekuje da se ljudi od struke koji budu radili ozbiljan monitoring suoče sa jednom vrstom opstrukcije, da li suptilne i sofisticirane ili tvrde i otvorene. Prema njegovim riječima, teško je pristati na činjenicu da neko ulazi u kontrolu sistema koji je utemeljen na istim principima punih 25 godina i da neko ima uvid po dubini kako funkcioniše čitav jedan model vlasti i uprave. “Ali struka i znanje svih ljudi koji ulaze garant su da će cijeli posao biti kvalitetno obavljen bez obzira na opstrukcije, ako budu prisutne”, kazao je Janjušević agencije MINA. Komentarišući izjavu premijera Mila Đukanovica da je moguće da koalicina vlada bude i nakon izbora u oktobru, on je kazao da to može da izjavi političar čiji je politički peščanik uveliko iscurio i čije su političke baterije odavno potrošene. On je podsjetio da su URA, Demos i Socijalistička narodna partija potpisnici Deklaracije u kojoj se eksplicitno kaže da sa DPS-om nema ni predizborne ni postizborne koalicije. “Ta izjava podsjeća na mnoge više decenijske vladavine koje su pred svoj kraj pokušale da simuliraju demokratičnost, kako za domaću , tako i za međunarodnu upotrebu”, rekao je Janjušević. On smatra da će Demos, URA i Socijaldemokratska partija nastaviti koordinisano da djeluju i nakon ulaska u vladu. “To je uslov da se dođe do zacrtanog cilja i da ovaj projekat da određene rezultate, a to je održavanje izbora u što kvalitetnijoj i poštenijoj atmosferi”, kazao je Janjušević. Odgovarajući na pitanje...
Nećemo biti Đukanovićevi klimoglavci

Nećemo biti Đukanovićevi klimoglavci

Pet predstavnika opozicije u prelaznoj Vladi obavljaće funkcije u skladu sa zakonom i Ustavom i neće od predsjednika Vlade Mila Đukanovića tražiti upustva za rad, kazao je funkcioneri Demos-a i kandidat za ministra unutrašnjih poslova Goran Danilovć, gostjući u emisiji “U Centar”, Televizije Crne Gore. On je poručio i da pet predstavnika opozicije u Đukanovićevoj vladi neće biti, kako je kazao, klimoglavci. Danilović je saopštio da su politički predstavnici DEMOS-a, URE i SDP-a premijeru Milu Đukanoviću uputili posljednju ponudu za kandidate u prelaznoj Vladi, a već sjutra očekuju sjednicu parlamenta. Danilović je ponovio da su lideri GP URA, Demos-a i SDP-a Žarko Rakčević, Miodrag Lekić i Ranko Krivokapić predložili premijeru Milu Đukanoviću da kandidat za ministra poljoprivrede bude profesor Milenko Popović, a Miodrag Vujović kandidat za vicepremijera. On je kazao i da je to posljednja ponuda ta tri politička subjekta. “Ne odustajemo. Naš prijedlog je upućen i zahtjev da Skupštinu počnemo sjutra u 12 časova”, kazao je Danilović i dodao da večeras očekuju Đukanovićev odgovor. On vjeruje i da se posljednjim potezima odugovlači ulazak opozicije u Vladu. “Bezbrižan sam, ovo je naša posljednja ponuda, neće biti druge”, naveo je Danilović i poručio da je Đukanovićevo današnje pismo bilo ultimativno. On je kazao i da sjednica Skupštine može biti završena i sjutra. “Mislim da će ovih pet ljudi biti na visini zadatak. Ne mislim da bih trebalo da imam kompleks niže vrijednosti u odnosu na one koje tamo već imamo”, ističe Danilović. On je kazao i da će predstavnici opozicije u Vladi raditi u skladu sa zakonom i Ustavom. “Sasvim je sigurno to nijesu klimoglavci koji će predsjedniku Vlade svako...
Danilović će u ime Demosa biti na čelu MUP-a

Danilović će u ime Demosa biti na čelu MUP-a

Lider Demosa Miodrag Lekić saopštio je da je i dio opozicije koji učestvuje u pregovorima zaslužan za kašnjenje implementacije Sporazuma o fer i slobodnim izborima. “Nije tajna da je kod SDP-a malo zapelo, SDP prolazi jednu veliku krizu i razumljivo je da tamo ima različitih pogleda i mišljenja i oni treba da se odluče večeras o svojim pozicijama”, kazao je Lekić u emisiji “Načisto”, a prenosi Radio Antena M. Na pitanje šta je do sada usaglašeno Lekić je potvrdio da će Boris Marić biti ministar rada, a u ime Demosa će u Vladi biti Goran Danilović ministar unutrašnjih poslova. Lekić je kazao da nijedno rješenje nije konačno do sjutra, kada će biti održan sastanak i potvrđena rješenja. “Demos je kadrovskim rješenjima prišao sa jednom mjerom. Od pet mjesta Demos je uzeo jedno, dakle jedan realan potez i ne bih komentarisao druge”, kazao je Lekić. Kako je SNP u saopštenju naveo da će se ministri te stranke u Vladi zalagati za realizaciju planova partije, Lekić je rekao da bi ipak trebalo da se državni interes izdigne iznad partijskih. “Ja vjerujem da ćemo mi zaista funkcionisati kao tim u Vladi”, kazao je Lekić i dodao da će vrijeme pokazati kako će se opozicija u Vladi pokazati. Lekić je, komentarišući činjenicu da SDP nije stavila potpis na zajedničku izjavu da neće u postizbornu niti predizbornu koaliciju sa DPS-om, kazao da to ne znači da će u budućnosti biti velikih mimoilaženja potpisnika tog dokumenta sa SDP-om. Lekić je kazao da se spisak sastavlja, da su dogovaranja u toku, da posla ima dosta. Međutim, nada se da, ako sjednica Skupštine bude održana u srijedu...
Demos formirao opštinski odbor u Nikšiću

Demos formirao opštinski odbor u Nikšiću

Demos je na današnjoj sjednici opštinskog odbora u Nikšiću, formirao svoju lokalnu strukturu u ovoj opštini, a za predsjednika je izabran Dragiša Janjušević, saopšteno je iz te partije. Janjušević je istakao važnost prelaska iz faze dosadašnjeg inicijativnog odbora u opštinski odbor sa punim kapacitetom za buduće funkcionisanje stranke na lokalnom nivou. Istakao je primjetan rast podrške Demosu u Nikšiću i sve veću zainteresovanost građana za članstvo u stranci. Predsjednik Demosa Miodrag Lekić je podsjetio na industrijsko-privredne potencijale Nikšića koji, kako kaže, sistematskim uništavanjem u Crnoj Gori od strane aktuelne vlasti, propadaju i građane ove nekad bogate opštine dovode na ivicu egzistencije. Lekić je upoznao članove opštinskog odbora sa najnovijim dešavanjima na političkoj sceni, ističući potrebu crnogorskog društva za demokratskim promjenama. Podsjetio je na istorijat političkih poteza opozicije u pravcu formiranja mehanizma kontrole zloupotrebe državnih resursa i pripreme slobodnih i fer izbora. On je takođe naglasio otvorenost Demosa za opozicionu saradnju na ravnopravnim osnovama uz ozbiljan, konstruktivan i politički kulturan pristup svih partnera. Predsjednik Izvršnog odbora Demosa, Goran Danilović iskazao je zadovoljstvo dinamikom rada lokalnih struktura u pravcu formiranja opštinskih odbora. Danilović je upoznao članove OO Demosa u Nikšiću sa planom rada u narednom periodu i istakao važnost jakih lokalnih struktura u...