Opozicija mora da koristi šansu koju je za sebe izborila

Opozicija mora da koristi šansu koju je za sebe izborila

Ako opozicija ne bude radila svoj posao, uređaji za elektronsku identifikaciju birača neće biti dovoljni kao zaštita od zloupotreba, kazao je funckioner Demosa Goran Danilović za TV Vijesti. “Opozicija mora da koristi šansu koju je za sebe izborila,” poručio je. Danilović je napomenuo da birač nikada neće biti u prilici da na biračkom mjestu sam provuče svoju ličnu kartu, već će to raditi predsjednik biračkog odbora ili njegov zamjenik poslje vizuelne identifikacije. “Da li je moguće  prevariti mašinu ako spava svih 15 članova odbora?  Naravno da je moguće. Kad bismo svi žmurili, to bi  se moglo desiti”, kazao je. “Mi smo slutili mogućnost da može biti zloupotreba, jer MRZ zona nije nemoguća za falsifikovanje. U biračkom spisku imamo mogućnost da kontrolišemo svaku promjenu, ako to želimo da radimo kao parlamentarne opozicione partije. Nažalost, Demos, Demokrate i URA nemaju to pravo. Ali parlamentarne partije koje su to obezbjedile na izborima imaju. Kao smo radili u Ranoj grupi, konstatovali smo da samo jedna opoziciona partija kontroliše 24 sata dnevno online promjene u biračkom spisku i to je bio SNP.  Nažalost, mi smo dužni da kontrolišemo proces da ne izlaze lične karte koje su lažne”, dodao je Danilović. On je kazao da stranica za elektronsku identifikaciju birača sama po sebi dovoljna za izborni proces. “Obezbijedili smo da se fotografija ne povlači sa lične karte, jer bi ona mogla biti nalijepljena, to su kolege iz DF-a i dokazale, već da se povlače iz baze podataka”, kazao je Danilović, “Mi smo mogli da se dogovorimo da se lična karta i ne provlači kroz stanicu za elektronsku identifikaciju birača, nego da svaki birač izdiktira svoj JMBG, pa...
Tribina: Sirija – biser Levanta u vrtlozima rata

Tribina: Sirija – biser Levanta u vrtlozima rata

U skladu sa demokratskim vrijednostima i idejama koje javno zastupa, DEMOS organizuje javne tribine na aktuelne teme iz unutrašnjeg i međunarodnog života. Radi se o demokratskom, otvorenom dijalogu prisutnih učesnika s ciljem objektivne analize i boljeg razumjevanja političke, ekonomske , kulturne, stvarnosti u Crnoj Gori, regionu i svijetu. Tribine se održavaju u prostorijama Demosa, Ul. Pera Šoća b.b,  Lamela 2-3. Otvorenu tribinu Demosa „Srijedom u sedam“ počinjemo 16. marta u 19 časova sa temom “Sirija – biser Levanta u vrtlozima rata“. O temi će uvodno govoriti Miodrag Lekić. U okviru teme će se posebno govoriti: – Geneza i aktuelnost nestabilnosti na Bliskom istoku – Što se sve krije iza (geo)političkog, građanskog, vjerskog rata u Siriji – Međunarodne dimenzije geopolitičkih i ekonomskih interesa u Siriji i regionu – Oštar zahtjev crnogorske vlade septembra 2013 za ”jak međunarodni odgovor” na navodnu upotrebu hemijskog oružja u Siriji – doprinos miru ili huškanje na kasniju eskalaciju rata u Siriji – Dosadašnje posledice rata, žrtve, humanitarna katastrofa, drame izbjeglica, dalje unutrašnje i međunarodne dinamike i mogući putevi mirovnog rješenja....
Ako pravila nisu fer, ne treba učestvovati na izborima

Ako pravila nisu fer, ne treba učestvovati na izborima

Za predsjednika partije Miodraga Lekića, formiranje Odbora na Žabljaku dokaz je linije uspona Demosa a za ukupan napredak potreban je preokret nakon 25 godina, saopšteno je na danšnjoj tribini Demosa na Žabljaku. “Ne pripisujemo svu krivicu aktuelnoj vlasti jer su iza nas neka šira dešavanja na prostorima bivše Jugoslavije. Ipak, ova vlast je napravila prevaru oko višepartizma, tržišne ekonomije i pravne države. Svega toga nema ali nije dovoljno da aktuelna vlast padne. Na nama je dvostruki zadatak, da se prekine agonija i konstituiše snaga za opšte dobro. Izborna je godina a ovaj trenutrak je zamršen. Postavlja se pitanje i otvara dilema učestvovanja na izborima i organizovanja protesta. Ako pravila nijesu fer ne treba učestvovati ali izbori u Beranama govore da treba učestvovati-, kazao je Lekić. On se osvrnuo na pregovore o učešću opozicije u strukturama vlasti. “Preskočili smo ministarska mjesta  i koncentrisali se na mjesta u organima i preduzećima. Ostvili smo im rok do 18. marta. Vlast nije prihvatila sedam uslova i na njih čekamo odgovore. Bez toga nema nastavka dijaloga. Tražimo Agenciju za elektronske medije gdje je otpor kao i u ANB. Uslov je i informativa Javnog servisa što je produkovalo razna podmetanja. Tražimo mjesta i u lokalnim upravama kao i kontrolu u državnim preduzećima. Uslov je da se povrede biračkog prava i biračkog procesa sa klasičnog  pređu u nadležnost Specijalnog tužilaštva. Sedmi uslov je da izbori u Tivtu budu održani kad i državni. Ako sve ne bude prihvaćeno sješćemo i vidjeti šta dalje”, kazao je Lekić i dodao da je DEMOS od ostatka opozicije tražio način za saradnju na zajedničkim osnovama. Obraćajući se prisutnim, Goran Danilović se...
Milu rok do petka da prihvati zahtjeve

Milu rok do petka da prihvati zahtjeve

Rok za prihvatanje zahtjeva je pe­tak, 18. mart, a uko­li­ko Mi­lo Đu­ka­no­vić na to ne pristane, tre­ba da pre­u­zme od­go­vor­nost na unu­tra­šnjem i me­đu­na­rod­nom pla­nu za od­bi­ja­nje spo­ra­zu­ma, sa­op­štio je u in­ter­vjuu za „Dan” li­der De­mo­sa Mi­o­drag Le­kić. On je is­ta­kao da su opo­zi­ci­o­ni pred­stav­ni­ci, ili pre­ci­zni­je dio opo­zi­ci­je ko­ji je uče­stvo­vao u pre­go­vo­ri­ma, ozbilj­no ra­di­li ka­ko bi kon­tro­lom iz­bor­nog me­ha­ni­zma i eli­mi­ni­sa­njem mo­guć­no­sti zlo­u­po­tre­ba do­šlo do uslo­va za slo­bod­ne iz­bo­re. –Ne­ma vi­še pre­go­vo­ra, još ma­nje odu­go­vla­če­nja. Do­la­zi tre­nu­tak za pre­u­zi­ma­nje od­go­vor­no­sti – po­ru­čio je Le­kić. Po­li­tič­ki pro­ces je obi­lje­žen, iz­me­đu osta­log, i par­la­men­tar­nim di­ja­lo­gom o kon­tro­li iz­bor­nog pro­ce­sa ko­jim bi se do­šlo do fer i slo­bod­nih iz­bo­ra. I po­red od­re­đe­nih re­zul­ta­ta, taj di­ja­log je za­u­sta­vljen 18. fe­bru­a­ra. Vi ste iste ve­če­ri re­kli da pre­mi­jer Đu­ka­no­vić ima va­še za­htje­ve i da je na nje­mu da ja­vi da ih pri­hva­ta, a da na­stav­ka pre­go­va­ra­nja ne­će bi­ti. Do ka­da će­te če­ka­ti Đu­ka­no­vi­ćev od­go­vor? –Osta­jem pri ono­me što sam re­kao ta­da. Ne­ma vi­še pre­go­vo­ra, još ma­nje odu­go­vla­če­nja. Do­la­zi tre­nu­tak za pre­u­zi­ma­nje od­go­vor­no­sti. Već je pro­te­klo od­re­đe­no vri­je­me za is­pu­nja­va­nje pre­o­sta­lih va­žnih se­dam za­htje­va ko­ji su uslov za po­sti­za­nje spo­ra­zu­ma. U me­đu­vre­me­nu je do­šlo do de­gra­da­ci­je sta­nja i to na svim di­sku­to­va­nim tač­ka­ma – od po­li­tič­kih, pre­ko prav­nih, do eko­nom­skih. Po­red neo­zbilj­no­sti i aro­gan­ci­je vla­sti, sve to po­ka­zu­je da vrh vla­sti ne do­zvo­lja­va kon­tro­lu baš u onim in­sti­tu­ci­ja­ma i na onim punk­to­vi­ma ko­ji či­ne glav­ne me­ha­ni­zme dr­žav­nih zlo­u­po­tre­ba. Od jav­nog ser­vi­sa, pre­ko ANB-a, pa sve do zlo­u­po­tre­ba u dr­žav­nim pred­u­ze­ći­ma, op­šti­na­ma… Da bu­dem pre­ci­zan. Rok za prihvatanje zahtjeva je pe­tak, 18. mart. Uko­li­ko ih Đu­ka­no­vić ne is­pu­ni, tre­ba i da pre­u­zme od­go­vor­nost na...
Vlast u Glavnom gradu treba da radi u korist građana

Vlast u Glavnom gradu treba da radi u korist građana

Vlast u Glavnom gradu treba da radi u korist građana, a ne da im programi i strateški planovi natrpani obećanjima služe pred svake izbore, kazala je odbornica Demosa u Skupštini Glavnog grada Maja Vučelić. “U Programu rada Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice za 2016. godinu su naznačeni planovi koji se već godinama prolongiraju, ali i oni koji su započeti a koji nikako da se završe. Iz godine u godinu se prepisuju planiranje izgradnje objekata visokogradnje, izgradnja i rekonstrukcija saobraćajnica, mostova i garaža čija realizacija nikako da se započne. Izgradnja Gradskog pozorišta, rekonstrukcija kuće Rista Stijovića, rekonstrukcija ulice Mihaila Lalića, Meše Selimovića i Baku (donacija 350.000,00) i izgradnja Ulice Baku – za čiju realizaciju su donirana novčana sredstva (donacija 550.000,00), zatim izgradnja mosta preko rijeke Cijevne u Dinoši u GO Tuzi su samo neke od najznačajnih planova čije realizacija nikako da se desi, dok rekonstrukcija Tabačkog mosta, rekonstrukcija Ulice Iva Andrića, rekonstrukcija Ulice Miladina Popovića I faza, izgradnja saobraćajnice (veza Hercegovačke-Njegoševe ulice) u zahvatu DUP-a ” Nova Varoš- kvart F”  su već započeti planovi prije više od godinu dana. Da se ne spominju obećanja gradonačelnika i planovi iz Strateškog plana za razvoj Podgorice 2012-2017. poput istočne tribine stadiona pod Goricom, pet bazena, sportske dvorane u Tuzima i Zeti,  izgradnje dva fudbalska stadiona u zahvatu DUP-a “Zlatica-B”, izgradnje bazena u zahvatu DUP-a “Univerzitetski centar”, izgradnja Sportsko-rekreativnog centra “Tološka Šuma”. Što je sa  izgradnjom Dvorane za borilačke vještine na Starom Aerodromu, izgradnjom Društvenog doma u naselju  Dinoša,  izgradnjom višenamjenskog objekta na Zlatici, itd.”, kazala je Vučelić. Ona je dodala da su Kinezi donirali novčana sredstva za izgradnju biciklističkih staza, koje nijesu izgrađene prema očekivanjima građana, te se...