Napadi na Specijalno tužilaštvo dolaze iz vrha vlasti

Napadi na Specijalno tužilaštvo dolaze iz vrha vlasti

Krajnje je zabrinjavajući znak stanja u državi kada Uprava policije javno traži zaštitu. Pošto je jasno da je Uprava policije organ vlade, proizilazi da i vlada Mila Đukanovića traži pomoć i zaštitu od istraga koje vodi Specijalno tužilašvo u predmetima organizovanog kriminala. Nastala situacija, njena politička pozadina i ciljevi zahtijevaju precizno razjašnjenje u javnosti. U Demosu nemamo dilemu da aktuelna, dobrim dijelom privatizovana i nekontrolisana vlast najnovijim događajima pokušava da produži dugotrajnu simulaciju nezavisnosti institucija. Najnoviji napadi na Specijalno tužilaštvo u momentu njegovog konkretnog, argumentovanog i transparentnog angažovonja u borbi protiv organizovanog kriminala, a prema zahtjevima domaće javnosti i Evropske unije, po svemu sudeći dolaze iz vrha vlasti. Upozoravamo Đukanovića i njegovu vladu da nastavak ovakvih opstruiranja Specijalnog tužilaštva, za sada u skrivenim, mada već prilično prepoznatljivim formama, vidimo i kao pokušaj puzajućeg državnog udara odnosno suspendovanja bazičnog ustavnog principa podjele vlasti i na njemu definisane institucionalne autonomnosti. Na kraju i ne manje važno. Zbog indicija da je reakcija Uprave policije vođena sa političkih instanci, pozivamo pravi profesionalni sastav policije da se odupre takvim tendencijama i da ne dozvole manipulacije koje u javnosti proizvode utisak o njihovoj zaštiti kriminogenih pojedinaca i...
Besmislen nastavak dijaloga sa Milom

Besmislen nastavak dijaloga sa Milom

Opo­zi­ci­ja je du­žna da na­kon što je pre­mi­jer i pred­sjed­nik De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta Mi­lo Đu­ka­no­vić sa­mo­i­ni­ci­ja­tiv­no pre­ki­nuo par­la­men­tar­ni di­ja­log i od­bio do­go­vor, po­nu­di je­din­stve­ni od­go­vor re­ži­mu. To je za „Dan” sa­op­štio funk­ci­o­ner De­mo­sa Go­ran Da­ni­lo­vić, na­gla­ša­va­ju­ći da je be­smi­slen na­sta­vak di­ja­lo­ga sa Đu­ka­no­vi­ćem. Ka­ko je na­veo, stav De­mo­sa po tom pi­ta­nju vi­še pu­ta je zva­nič­no po­no­vljen, sa­op­štio ga je i pred­sjed­nik Mi­o­drag Le­kić, a u me­đu­vre­me­nu se ni­šta ni­je pro­mi­je­ni­lo. – Di­ja­log je op­stru­i­rao i sa­mo­i­ni­ci­ja­tiv­no pre­ki­nuo li­der DPS-a Mi­lo Đu­ka­no­vić. To je uči­nio pod okol­no­sti­ma ko­je de­fi­ni­tiv­no ne slu­že na čast DPS-u, kao ni mno­go to­ga do sa­da ura­đe­nog – jed­nom pri­čom me­đu li­de­ri­ma, a dru­gom u jav­no­sti. Đu­ka­no­vić se lič­no po­tru­dio da pro­du­bi ne­po­vje­re­nje i to kao pr­vi čo­vjek vla­da­ju­će par­ti­je. Na­ša po­nu­da ni­je bi­la ni­ka­kva ucje­na, ne­go mi­ni­mum do­bro iz­ba­lan­si­ra­nih uslo­va ko­je smo po­sta­vi­li na sto i bez ko­jih ne­ma po­šte­nih iz­bo­ra i to pod uslo­vom da bu­du na vri­je­me pri­hva­će­ni – is­ta­kao je Da­ni­lo­vić. Do­dao je da se „Đu­ka­no­vić, na­ža­lost, ko­ri­sti u po­li­ti­ci vi­đe­nim, ali odav­no ne po­pu­lar­nim i do­zvo­lje­nim sred­stvi­ma ma­ni­pu­la­ci­je ko­ji­ma sa­mo­i­ni­ci­ja­tiv­no od­u­sta­je od do­go­va­ra­nja, a po­tom do­ma­ćoj i pri­je sve­ga me­đu­na­rod­noj jav­no­sti ša­lje po­ru­ke u ko­ji­ma za pre­kid op­tu­žu­je dru­ge i to pod vr­lo sum­nji­vim iz­go­vo­ri­ma i raz­lo­zi­ma ko­ji ni­je­su do­stoj­ni ko­men­ta­ra”. – De­mos osta­je pri sta­vu da na­sta­vak di­ja­lo­ga ne­ma smi­sla, jer se ov­dje ne ra­di o pi­jač­nom po­ga­đa­nju mo­že­mo li ova­ko ili ona­ko, već o su­štin­skim stva­ri­ma i bu­duć­no­sti Cr­ne Go­re. Li­ce­mjer­no je da onaj ko je na po­li­tič­ki pri­mi­ti­van na­čin iz­bje­gao do­go­vor, sa­da po­zi­va na na­sta­vak di­ja­lo­ga – sma­tra funk­ci­o­ner De­mo­sa. Is­ti­če da pred­sjed­nik DPS-a mo­ra da zna da...
Dijalog pokazao da je DPS oslabio

Dijalog pokazao da je DPS oslabio

Do od­go­vo­ra na kri­zu tre­ba da se do­đe ko­or­di­ni­sa­nim dje­lo­va­njem de­mo­krat­skih sna­ga, od­no­sno opo­zi­ci­o­nih, ne­vla­di­nih i dru­gih či­ni­la­ca ko­ji že­le da poč­ne gra­đe­nje slo­bod­nog i de­mo­krat­skog dru­štva, sa­op­štio je u in­ter­vjuu za „Dan”, ko­men­ta­ri­šu­ći krah par­la­men­tar­nog di­ja­lo­ga o uslo­vi­ma za odr­ža­va­nje fer i de­mo­krat­skih iz­bo­ra, Go­ran Ra­do­njić, član Pred­sjed­ni­štva De­mo­sa i pred­sjed­nik pod­go­rič­kog od­bo­ra te par­ti­je. Oci­je­nio je da ne­u­spje­hom pre­go­vo­ra opo­zi­ci­ja ni­je iz­gu­bi­la ni­šta, dok je De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta po­ka­za­la da je sla­bi­ja ne­go ikad. ●Ka­ko ko­men­ta­ri­še­te ne­u­spjeh par­la­men­tar­nog di­ja­lo­ga o stva­ra­nju uslo­va za fer i de­mo­krat­ske iz­bo­re? – Du­bo­ka kri­za još ni­je do­ži­vje­la epi­log. U ovom tre­nut­ku ja­sno je da opo­zi­ci­ja ni­je iz­gu­bi­la ni­šta, a da je DPS po­ka­zao da je ozbilj­no uz­dr­man i da je sla­bi­ji ne­go ikad. Pri­je sa­mo go­di­nu da­na pre­mi­jer Mi­lo Đu­ka­no­vić je nad­me­no od­bio da uop­šte sjed­ne za sto sa opo­zi­ci­jom. Sa­da je ne sa­mo pre­go­va­rao, ne­go i nu­dio ustup­ke ko­ji su do sko­ro bi­li ne­za­mi­sli­vi. Vi­še je fak­to­ra ko­ji su do to­ga do­ve­li. Osim dje­lo­va­nja opo­zi­ci­je, va­žna je bi­la ulo­ga i ne­vla­di­nog sek­to­ra. Cio pro­ces se od­vi­ja uz pri­su­stvo pred­stav­ni­ka Evrop­ske uni­je. Sa­mim tim, od zna­ča­ja je uti­caj me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce ko­ja, re­klo bi se, ne­će vi­še do­pu­sti­ti zlo­u­po­tre­be či­ji je sa­mo je­dan dio do­ku­men­to­van u afe­ri „Sni­mak”. Isto­vre­me­no, rej­ting DPS-a je u pa­du i da­le­ko je od 50 od­sto, a nje­go­vi ko­a­li­ci­o­ni part­ne­ri du­bo­ko is­pod cen­zu­sa. Iako je na­zvan par­la­men­tar­nim, sam di­ja­log je par­la­men­ta­ran sa­mo po svo­joj lo­ka­ci­ji, jer ra­di se o jed­nom va­ni­sti­tu­ci­o­nal­nom ti­je­lu. To je po­ka­za­telj da se od­go­vor na kri­zu ne mo­že ni tra­ži­ti u za­ro­blje­nim in­sti­tu­ci­ja­ma, jer ta­kvo sta­nje i je­ste je­dan od naj­va­žni­jih raz­lo­ga za pro­ble­me...
Nema razloga da se dijalog obnovi, otvorena opcija mirnih protesta

Nema razloga da se dijalog obnovi, otvorena opcija mirnih protesta

Nakon kraha parlamentarnog dijaloga koji je trebalo da dovede do formiranja vlade izbornog povjerenja, lider Demosa Miodrag Lekić jasno poručuje kako ne vjeruje da postoje izgledi, niti po njemu ima razloga da se dijalog obnovi. Lekić je za TV “Vijesti” kazao i da će Demos na partijskim organima donijeti odluke o daljim oblicima oblika političkog djelovanja, ali ističe da je otvorena opcija građanskih, mirnih protesta u ozbiljnoj organizaciji. “Ja ne vjerujem da postoje izgledi da se nastave pregovori. Neka svako preuzme odgovornost, ja ne vidim u ime Demosa razlog da se nastavlja razgovor”, kazao je Lekić Lekić objašnjava i zašto smatra da nastavak dijaloga nije moguć. “Mi smo isuviše dugo radili, isuviše ozbiljno radili da bi nakon arogancije premijera Đukanovića koji je odbio ništa manje nego sedam spornih tačaka, kao predsjednik partije čiji predstavnici se svakodnevno hapse, imaju tretman kriminalnih grupa, kada na jedan sumnjiv najblaže rečeno način postiže većinu u Parlamentu, dobija povjerenje sa strankom koja ima opozicione birače, kada sputava rad javnog, specijalnog tužioca, ne dozvoljavajući da se on ekipira kako treba po zakonu sa policijskim timom i kada opozicija ili dio opozicije radi ozbiljno na jednom kompromisu, nakon toga se sve odbija, e zaista ne mislim da treba da nastavimo”, kazao je Lekić. Lider Demosa je potvrdio i da njegova partija, SDP i URA neće odustati od zahtjeva koje su već ispostavili. “Nećemo odustati, to smo najavili, to je rečeno, to je izraz kompromisa, to je odbijeno i onaj ko je odbio neka preuzme odgovornost”, kaže Lekić. A da li isključuje mogućnost protesta ? “Naravno da ne isključujem, to su sistemski oblici djelovanja političkih subjekata. Građanski, mirni, u jednoj ozbiljnoj organizaciji svih, tako da i ta je opcija...
DEMOS formirao Gradski odbor

DEMOS formirao Gradski odbor

Na sjednici održanoj u PR centru u Podgorici, uz prisustvo rukovodstva stranke, predsjednika DEMOSA Miodraga Lekića i članova Predsjedništva, formalizovan je gradski odbor DEMOSA. Odbor ima 97 članova, a za predsjednika je izabran prof. dr Goran Radonjić. U uvodnom obraćanju, domaćin ispred Inicijativnog odbora za formalizaciju opštinske strukture, ujedno i predsjednik IO DEMOSA Goran  Danilović, upoznao je prisutne sa realizacijom aktivnosti na terenu koje su prethodile formalizaciji odbora. Napomenuo je važnost uspostavljanja strukture najveće lokalne organizacije – budućeg nosioca svih aktivnosti  stranke na teritoriji Glavnog grada. Predsjednik DEMOSA Miodrag Lekić upoznao je prisutne sa aktuelnim političkim dešavanjima u Crnoj Gori. Osvrnuo se na tek završen parlamentarni dijalog, čiji je jedan od inicijatora bio i sam DEMOS. Podsjetio je članove Gradskog odbora na važnost stabilne politike koju DEMOS vodi, a koja pronalazi sve veći broj simpatizera. Poručio je da DEMOS, kao ozbiljna stranka, koja drži do principa političke kulture i demokratije, svojim radom otvara  sebi novi put na političkoj sceni Crne Gore. Za predsjednika Gradskog odbora DEMOSA izabran je šef Kluba odbornka u Skupštini Glavnog grada prof. dr Goran Radonjić. Obraćajući se prisutnima, Radonjić je istakao uspješnost funkcionisanja odborničkog kluba i njegovu prepoznatljivost u radu lokalnog parlamenta. Najavio je otvaranje kancelarija Gradskog odbora i spremnost budućeg rukovodstva da se uhvati u koštac sa izazovima koji su pred njima. Press služba...