Zajedničkim i osmišljenim koracima do prelazne vlade

Zajedničkim i osmišljenim koracima do prelazne vlade

U slu­ča­ju da Vla­da Mi­la Đu­ka­no­vi­ća po­li­tič­kom ko­rup­ci­jom obez­bi­je­di ve­ći­nu u par­la­men­tu pri­li­kom gla­sa­nja o po­vje­re­nju 25. ja­nu­a­ra, opo­zi­ci­ja tre­ba da pre­ki­ne uče­šće u ra­du rad­ne gru­pe, ali da na sa­stan­ku li­de­ra par­la­men­tar­nih par­ti­ja po­nu­di je­din­stve­nu plat­for­mu sa za­htje­vom za for­mi­ra­nje pre­la­zne vla­de. To je u in­ter­vjuu za „Dan” ka­zao li­der De­mo­sa Mi­o­drag Le­kić. Po­ru­čio je da je De­mos spre­man da uče­stvu­je u svim opo­zi­ci­o­nim ak­tiv­no­sti­ma, uklju­ču­ju­ći i pro­te­ste i even­tu­al­ni boj­kot par­la­men­ta, ali is­klju­či­vo na osno­va­ma de­mo­krat­skih pra­vi­la i ozbilj­no­sti u jav­noj ko­mu­ni­ka­ci­ji. Oče­ku­je­te li da će Vla­da Mi­la Đu­ka­no­vi­ća „pre­ži­vje­ti” 25. ja­nu­ar? – Po­la­ze­ći od nor­mal­nog ras­ple­ta oče­ku­jem da vla­da Mi­la Đu­ka­no­vi­ća ne do­bi­je po­vje­re­nje u Skup­šti­ni. Pre­ma na­ja­va­ma iz SDP-a, ta par­ti­ja, do sko­ro član vla­di­ne ko­a­li­ci­je, ne­će gla­sa­ti po­vje­re­nje. Zna­či, DPS sa svo­jim sa­ve­zni­ci­ma gu­bi po­vje­re­nje ve­ći­ne u par­la­men­tu, što pred­sta­vlja pad Vla­de. Na­rav­no, iza ovog je­zi­ka broj­ki o skup­štin­skoj ma­nji­ni i ve­ći­ni sto­ji su­šti­na zbog ko­je Vla­da Đu­ka­no­vi­ća tre­ba da pad­ne 25. ja­nu­a­ra. Ko­ji bi to bi­li raz­lo­zi su­štin­skog ka­rak­te­ra? – Vla­da­ju­ća par­ti­ja je odav­no iz­gu­bi­la kre­di­bi­li­tet pa i ustav­no-po­li­tič­ki le­gi­ti­mi­tet jer je na­sta­la na kon­struk­ci­ji afe­re „Sni­mak” ko­jom se ba­ve me­đu­na­rod­ni fak­to­ri, a EU već tre­ći put u svom zva­nič­nom do­ku­men­tu tra­ži po­li­tič­ki i prav­ni ras­plet te mrač­ne afe­re po­li­tič­ko-iz­bor­ne ko­rup­ci­je. Ra­di se o stran­ci ko­ja je ne­ra­ci­o­nal­no-koc­kar­skim vo­đe­njem eko­no­mi­je pri­mar­no od­go­vor­na za uni­šte­nje cr­no­gor­ske pri­vre­de, za so­ci­jal­no eko­nom­ski krah ze­mlje, za ogrom­no za­du­že­nje ko­je je sti­glo do 2,34 mi­li­jar­de, za ta­ko­đe ve­li­ki unu­tra­šnji dug, za iz­da­te ga­ran­ci­je či­je na­pla­te tek do­la­ze, za vr­lo mo­gu­će ve­li­ke nov­ča­ne oba­ve­ze na­kon okon­ča­nja sud­skih epi­lo­ga sa ino­stra­nim part­ne­ri­ma a ko­ji tra­že ošte­te na me­đu­na­rod­nim ar­bi­tra­ža­ma. Dug...
Susret Meškov – Lekić

Susret Meškov – Lekić

Tokom susreta pomoćnika ministra inostranih poslova Alekseja Meškova i predsjednika Demosa Miodraga Lekića razmjenjena su mišljenja o situaciji na međunarodnom planu, posebno o kriznim i ratnim žarištima, kao i o pokušajima da se efikasnim bezbjednosnim sistemom reaguje na adekvatan i legalan način. Dio razgovora dvojice sagovornika bio je posvećen bilateralnoj saradnji, koja je ozbiljno ugrožena poslednjim dešavanjima. Meškov i Lekić su se saglasili da treba nastaviti međusobnu komunikaciju i kolegijalne diplomatske odnose. Sastanku su prisustvovali i uzeli učešće Goran Danilović predsjednik Izvršnog odbora Demosa i ambasador Ruske federacije Sergej Gricaj.   Press služba...
Vlada i A2A – kraj ugovora i nastavak drskih obmanjivanja javnosti

Vlada i A2A – kraj ugovora i nastavak drskih obmanjivanja javnosti

U  sistematskom obmanjivanju javnosti od strane crnogorske vlade visoko mjesto zauzima važna tema energetike, posebno aranžman sa italijanskom firmom A2A. A u toj operaciji obmanjivanja građana se ne zna ko u tome više učestvuje potpredsjednik Lazović ili ministar Kavarić. Za premijera Đukanovića ovo dramatično stanje u energetici, toj strateškoj i prioritetnoj grani privrede, nije dostojno javnog objašnjenja. Iako se odavno zna da italijanski partner, nakon iskustva sa crnogorskom vladom, namjerava da izađe iz zajedničkog aranžmana, sa svim neizvjesnostima finansijskog raspleta i daljeg stanja u sektoru, obmanjivački duet Lazović – Kavarić  poslednjih mjeseci neodgovornim izjavama i dalje pokušavaju da prikrivaju realno stanje. Nedavno je preko vladinih informativnih punktova, posebno javnog servisa,  slavljena vijest da se ugovor između vlade i A2A nastavlja. Tim vladinih obmanjivača je požurio da obraduje građane viješću da ovaj povoljan razvoj događaja upravo označava početak investicije o izgradnji drugog bloka termoelektrane u Pljevljima. Drskost obmanjivanja javnosti je dovela i do Kavarićeve tvrdnje da je nova investicija izgradnje Drugog bloka je sada stvar italijanske A2A i češke firme, i da vlada tu više nema odgovornosti, pa ni potrebe da se miješa. Naime, ponavlja se poželjanost mračne operacije i tkz.raspleta u KAP-u. Dakle, da se umjesto preuzimanja odgovornosti za ekonomsku propast u sektoru sa svim finansijskim neregularnostima vlada u tom trenutku proglašava nenadležnom. Sada izvjesnim izlaskom A2A, dakle bjekstvom još jednog vladinog strateškog partnera iz Crne Gore, ne samo da je ofirana i poslednja operacija obmanjivanja javnosti, već ostavlja nove katastrofalne  posledice po ekonomiju. Neodgovrna i kockarska ekonomska politika crnogorske vlade praćena sistematskim obmanjivanjem domaće javnosti je dovela do još jednog ekomosko-strateškog  kraha sa svim negativnim posledicama po crnogorsku...
Sprema se “Snimak” u Glavnom gradu

Sprema se “Snimak” u Glavnom gradu

Upravna inspekcija Ministarstva unutrašnjih poslova je početkom novembra konstatovala nezakonitosti prilikom zapošljavanja 45 službenika u organima  podgoričke lokalne samouprave. Bez obzira na postojeći nalaz, a imajući u vidu da je izborna 2016. godina, Glavni grad je od sre­di­ne de­cem­bra pro­šle go­di­ne ras­pi­sao ogla­se za po­pu­nu 22 rad­na mje­sta u or­ga­ni­ma upra­ve i struč­nim slu­žba­ma. Ogla­si su ras­pi­sa­ni za Se­kre­ta­ri­jat za fi­nan­si­je, Cen­tar za in­for­ma­ci­o­ni si­stem (CIS), Se­kre­ta­ri­jat za ko­mu­nal­ne po­slo­ve i sa­o­bra­ćaj. Glav­ni grad je ras­pi­sao i oglas za po­moć­ni­ka glav­nog ad­mi­ni­stra­to­ra. Očigledno da se recept iz afere „Snimak“  uveliko priprema u službama Glavnog grada. Zar nije simptomatično da se pred svaku provjeru izborne volje građana, tempirano javlja jednokratna potreba za ljudske resurse i senzibilitet za veliku stopu nezaposlenosti, i to u organima, koji su pod strogom i disciplinovanom kontrolom partija na vlasti? Sa druge strane, nije li poražavajuća spoznaja da u međuvremenu nijedan od 61 visokoškolca u upravi Glavnog grada kroz Program za stručno osposobljavanje nakon isteka pripravničkog staža nije zaključio ugovor na neodređeno? Ovaj podatak se odnosi na period od 2012. godine, nakon završenih parlamentarnih izbora do prije par mjeseci. Navedena činjenica je očigledan primjer selektivnog i diskriminatorskog pristupa, koji se tradicionalno primjenjuje zloupotrebom državnih resursa. Na taj način se vrši, profesionalna, radna, politička, nacionalna diskriminacija građana, čiji je presudni nedostatak drugačije političko opredjeljenje. Kako bi se obezbjedilo elementarno, civilizacijsko i ustavno pravo na zaposlenje, u aktuelnim okolnostima, neophodno je prije svega eliminisati političke kriterijume, koji su u dosadašnjoj praksi imali dominantan značaj. Zato je uz potpunu implementaciju izborne regulative, neophodna i puna primjena dogovora političkih lidera, koji se odnosi na delegiranje opozicionih predstavnika u upravnim odborima...
Pomoć porodici Bogavac

Pomoć porodici Bogavac

Slučaj porodice Bogavac koja teško živi je nedavno izazvao pažnju javnosti, ali i pažnju Tima gradjanske solidarnosti mladih, kojega je Izvršni odbor Demosa formirao na jednoj od minulih sjednica. Naime, porodica Bogavac živi od svega 63 eura socijalne pomoći. Glava porodice, otac Savo, je teško bolestan, ali uprkos bolesti radi najteže fizičke poslove. Majka Marijana zbog brige o djeci: Valentini (7), Darija (9) i  bebi Jeleni ne može da radi i nalazi se na birou rada. Majka kaže da djevojčice i ne znaju šta znače crtani filmovi jer nemaju televizor. Kaže i da se nikad ne bune i ne žale, iako se nerijetko dešavalo da gladne odu na spavanje. Stan u kome žive je bez namještaja, a plaćaju ga 100 eura. Volonteri TGSM su prije nekoliko dana obišli porodicu Bogavac i uvjerili se da namještaja zaista i nema, te da djeca spavaju na krpama na podu. Uvidjeviši tešku i tragičnu situaciju u kojoj se porodica Bogavac nalazi, TGSM je stupio u kontakt sa humanitarnom organizacijom 28. Jun iz Amerike koja je bila voljna da proslijedi sredstva za pomoć ovoj porodici. TGSM DEMOS-a je tako zahvaljujući pomenutoj humanitarnoj organizaciji kupio i uručio ugaonu garnituru, ležaj i hranu za djevojčice, koja će im danas biti isporučena. Takođe, ovom akcijom smo stimulisali i još dobrih ljudi koji će im u toku dana odnijeti nešto od neophodnog – televizor, dvd i slično.   TGSM poziva ovim putem sve koji na bilo koji način mogu pomoći porodici Bogavac da to i urade. Spremni smo da omogućimo i kontakt. Tim mladih DEMOS-a će nastaviti da posredno i direktno pomaže građanima. Još jednom se zahvaljujemo organizaciji...