DEMOS nastavlja sigurno u 2016.

DEMOS nastavlja sigurno u 2016.

Klub odbornika DEMOSA u skupštini Glavnog grada organizovao je novogodišnji koktel u restoranu „Njujork“ za svoje članove i aktiviste. Koktelu su, pored lokalnih funkcionera, prisustvovali i članovi Predsjedništva predvođeni predsjednikom Miodragom Lekićem. Novogodišnje čestitke prisutnima su uputili šef Kluba odbornika DEMOSA Goran Radonjić i predsjednik Izvršnog odbora Goran Danilović. Okupljenima se obratio i predsjednik DEMOSA Miodrag Lekić. Analizirajući pređeno u protekloj godini, Lekić je podsjetio na period osnivanja stranke i uspješnost u pozicioniranju na crnogorskoj političkoj sceni u ovako kratkom periodu. Osvrćući se na najnovija dešavanja, predsjednik DEMOSA je istakao da njegovanje političke kulture i dijaloga jeste ono po čemu je naša stanka prepoznata i da istrajnost u borbi protiv režima nikad neće biti upitna. Lekić je poručio da je DEMOS sreman na svaki vid borbe protiv vlasti ogrezle u korupciji i kriminalu. „Naš put je jasan i pokušavamo dijalogom da doprinesemo da naredni izbori budu fer i slobodni. Međutim, ne bježimo ni od vaninstitucionalnog vida borbe, ali DEMOS će u takvim oblicima djelovanja učestvovati jedino kao ravnopravan.“ – zaključio je Lekić....
Ostala nam još prašina na hartiji

Ostala nam još prašina na hartiji

Na sjednici SO Žabljak održanoj 24.12.2015, razriješen je, pa onda ponovo izabran na istu dužnost predsjednik Savjeta JU Centar za kulturu Žabljak Milutin Žugić. Rješenje o razrješenju zbog isteka mandata trebalo je da bude doneseno prije gotovo godinu i po dana, ali je nadležna služba „previdjela“ činjenicu da je Žugićev mandat odavno istekao, a sam Žugić, očigledno, nije smatrao da je obavezan da obavijesti službu po ovom pitanju, iako ga je na tu obavezu morala podsjećati novčana naknada koju je primao za svaki mjesec protivzakonitog produženja mandata. Sve su prilike da bi i „previd“  nadležnih i ćutanje zainteresovane strane potrajali da nije bilo inicijative odbornika opozicije (DEMOS-a). Novoizabrani Savjet JU Centar za kulturu Žabljak ima tri člana (kao i prethodni), iako bi trebalo da ima pet (po članu 27 Statuta Ustanove i po članu 43 Zakona o kulturi). U Savjetu nema predstavnika zaposlenih niti „stvaraoca ili stručnjaka iz oblasti koja je od značaja za kulturu“, kako navedeni Statut i Zakon propisuju. Na skupštinsko pitanje o stručnoj spremi članova novog savjeta odgovor nismo dobili, konstatacija odbornika Pozitivne Crne Gore da nijedan akt potpisan od strane predsjednika kome je istekao mandat  nije pravno validan primljena je bez ikakvog interesovanja od strane onih koji bi za nju trebalo da budu itekako zainteresovani,  a odgovori  na upozorenje o kršenju zakona pri donošenju ovakve odluke o imenovanju pokazali su suštinsko nerazumijevanje problematike, potpuni nedostatak svijesti o tome zašto, u stvari, centri za kulturu postoje (osim da se u njima i njihovim savjetima angažuju „kadrovi“ vladajuće koalicije) i bahatu i neinteligentnu uvjerenost da je onome ko vlada sve dozvoljeno. Prije godinu dana na sjednici lokalne...
Policija hitno da ispita okolnosti

Policija hitno da ispita okolnosti

U privatizovanoj Crnoj Gori policija prebije i umalo ubije Mija Martinovića zato što ne voli režim. Usput mu specijalne jedinice “prebiju” i navijački demoliraju automobil! Kada tako radi policija plaćena našim novcem ni malo ne čudi da neki menadžer u nekom gradskom lokalu nanese teške tjelesne povrede Vladislavu Dajkoviću, članu Izvršnog odbora DEMOSA i aktivisti Pokreta za Neutralnost. Samo u divljim predgrađima pojedinih svjetskih destinacija se ovako dijeli pravda. DEMOS traži od policije da pod hitno ispita okolnosti pod kojima je naš član, opozicioni aktivista, mladić sa 23 godine, diplomirani ekonomista i politikolog, prebijen u centru Podgorice. Ko može i u čije ime imati pravo da užasnim batinanjem dijeli pravdu tim prije što od Dajkovića izvjesno nije prijetila opasnost ni jednoj državnoj instituciji ili spoljnopolitičkom projektu Vlade. Pravda koju dijele pojedinci i menadžeri čine Podgoricu nebezbjednim gradom i ne može se opravdati bilo kojom upakovanom pričom. Tražimo da istražni organi bez odlaganja rasvijetle slučaj i kazne pojedince koji su Dajkovića brutalno pretukli. I DEMOS i ostatak javnosti jasno će razaznati svaki pokušaj manipulacije i iskrivljavanja istine. Bitno je ispitati sve okolnosti koje su prethodile ovom nemilom događaju kako ne bi, kao u nekim prethodnim sličnim slučajevima nasilja, ostala nejasna pozadina. Odgovornost za svakoga od nas koji se bavi javnim pozivom se podrazumijeva ali i za one koji targetiraju mlade ljude kao idealnu priliku za dokazivanje vlastitih ili kolektivnih bolesnih nauma i frustracija.   Zoran Miljanić poslanik i član Predsjedništva...
Milo udario šamar Ranku

Milo udario šamar Ranku

Čelnik De­mo­sa Mi­o­drag Le­kić oci­je­nio je ju­če da je pred­sjed­nik DPS-a Mi­lo Đu­ka­no­vić uda­rio po­li­ti­či ša­mar li­de­ru SDP-a Ran­ku Kri­vo­ka­pi­ću ka­da je sa­op­štio da opo­zi­ci­ja pre­ko par­la­men­tar­ne rad­ne gru­pe i za­htje­va za for­mi­ra­nje pre­la­zne vla­de re­ke­ti­ra vlast. Li­der De­mo­sa sma­tra da je Đu­ka­no­vić „u stra­hu od prav­ne dr­ža­ve ne­kon­tro­li­sa­no na­pao opo­zi­ci­ju i rad na po­bolj­ša­nju iz­bor­nih uslo­va ko­ji je in­ter­na­ci­o­na­li­zo­van”. – On je ma­fi­ja­škim rječ­ni­kom, ka­zu­ju­ći da opo­zi­ci­ja že­li da re­ke­ti­ra vlast pre­la­znom vla­dom, po­slao že­sto­ku po­ru­ku sta­nja ne­kon­tro­le. To je pri­je sve­ga bi­la po­ru­ka pred­sjed­ni­ku Skup­šti­ne Ran­ku Kri­vo­ka­pi­ću i nje­go­vim čla­no­vi­ma. To je ša­mar nje­mu jer or­ga­ni­zu­je rad­nu gru­pu i čla­no­vi­ma nje­go­ve stran­ke, za ko­je ne­mam ilu­zi­ja da će opo­zi­ci­o­no dje­lo­va­ti. Bi­la je to po­ru­ka u EU ko­ja od DPS-a i Đu­ka­no­vi­ća tra­ži epi­log afe­re „Sni­mak”. Na ove po­ru­ke ne­će­mo na­si­je­da­ti, iako ne­će­mo mo­žda tra­ja­ti u ra­du rad­ne gru­pe – na­veo je Le­kić. On je na sjed­ni­ci bje­lo­polj­skog od­bo­ra De­mo­sa ka­zao da na­mje­ra­va­ju da ostva­re pro­mje­ne na bo­lje u Cr­noj Go­ri. Što se ti­če član­stva u NA­TO-u Le­kić je po­no­vio da je De­mos pro­tiv voj­nih te­ma kao cen­tral­nim uz re­fe­ren­dum kao ob­lik iz­ja­šnja­va­nja. Le­kić je oci­je­nio da je Cr­noj Go­ri po­treb­na pre­la­zna vla­da i da De­mos od nje ne od­u­sta­je, te da će se na­sta­vi­ti di­ja­log u rad­noj gru­pi. – Uvi­jek mo­že do­ći tre­nu­tak da na­pu­sti­mo rad i ne spu­ta­va­mo dru­go­ga da uče­stvu­je ili od­u­sta­je. Da sa­če­ka­mo sle­de­će te­me, pri­je svih one o me­di­ji­ma. Mi­slim u ovom tre­nut­ku da tre­ba uče­stvo­va­ti u ra­du jer je rad rad­ne gru­pe i in­sti­tu­ci­o­nal­ni po­raz dr­ža­ve – na­veo je Le­kić. Is­ta­kao je da će De­mos re­spek­to­va­ti sve po­te­ze u opo­zi­ci­ji, ali i...
Ozbiljna saradnja, umjesto neozbiljnih optužbi

Ozbiljna saradnja, umjesto neozbiljnih optužbi

Sa žaljenjem konstatujemo nastavak neprimjerenih, neutemeljenih, javno neuljudnih napada  iz koalicije DF na Demos i dijelove nesporne opozicije. Iz više razloga ne želimo da na njih odgovaramo. To nismo činili od početka formiranja Demosa iako smo i tada, dakle mnogo prije aktuelnosti javnog dijaloga izbornima uslovima, bili tretirani besmislenim optužbama da smo formirani od Udbe, ambasada, Krivokapića, novinskih kuća i koga sve ne. Dokumentacije o ovoj lakoći neodgovornog etiketiranja bez najmanjeg dokaza  je zaista velika. Kao što je šire poznato proizvodnja neprijatelja i  izdajnika u Crnoj Gori je populistički bezočna  specijalnost DPS i Mila Đukanovića. Mogućim prihvatanjem takve prakse u opoziciji može samo koleteralno profitirati aktuelna vlast. Uvjereni smo da je naše izbjegavanje da  javno odgovaramo na besmislice i uvrede, i konfrontiramo se sa snagama iz opozicije, u konkretnom slučaju sa DF, javnost dobro razumjela. To izbjegavamo, dakle ne samo  zbog našeg  respekta prema simpatizerima DF koji su se 2012. na osnovama demokratskih principa i političke ozbiljnosti  široko okupili, već i iz principijenog stava da ćemo svu snagu usmjeriti prema osnovnom protivniku, nosiocima vlasti na čelu sa DPS koji su glavni vinovnici duboke ekonomske, političke, moralne krize u zemlji. Demos će nastaviti da svojim javnom demokratskim dijelovanjem, što  podrazumjeva javnu ozbiljnost i pristojnost,  doprinese snaženju  kredibilne opozicije koja bi zadobila većinsko povjerenja građana na  fer izborima, primjenom izbornog zakonodavstva, koje je, podsjećamo, izglasao i DF. Zato, zajedno sa drugim opozicionim partnerima i predstavnicima EU nastojimo da poboljšamo demokratski okvir za izbore, i ne dozvolimo DPS-u da i dalje političkom I izbornom korupcijom, kršeći ustav,  krade izbore  čime se na bruku Crne Gore  bavi međunarodna zajednica. To ne činimo zbog...