Partije da insistiraju na ideologiji u mjeri da ne izgube identitet

Partije da insistiraju na ideologiji u mjeri da ne izgube identitet

Političke partije u Crnoj Gori treba da insistiraju na ideološkom programskom određenju u onoj mjeri da ne izgube svoj identitet u procesu prilagođavanja društvenim procesima, ocijenio je predsjednik Demosa Miodrag Lekić. On je na regionalnoj konferenciji “Ideološko mapiranje političke scene zemalja Zapadnog Balkana”, koju je organizovao Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), kazao da se u Crnoj Gori pojavljuje problem da partije koje suviše insistiraju na ideologiji i identitetu rizikuju da budu marginalizovane. “Sa druge strane, postoji rizik da neko ko je u stalnom pragmatizmu prilagođavanja izgubi potpuno identitet. To je problem partija da nađu mjeru – da ne budu elitistički klub koji ima svoje ideje, a s druge strane da izbjegnu dnevnu traku, da budu bez identiteta”, rekao je Lekić u PR...
Režim prerano slavi pozivnicu

Režim prerano slavi pozivnicu

Po­vo­dom po­ten­ci­jal­ne NA­TO po­ziv­ni­ce ov­da­šnja vlast je tem­pi­ra­nim i sku­pim pro­pa­gand­nim ope­ra­ci­ja­ma stvo­ri­la u isti mah usi­ja­nu i ne­u­ku­snu at­mos­fe­ru no­vog sud­njeg da­na u Cr­noj Go­ri, oci­je­nio je ju­če li­der De­mo­sa Mi­o­drag Le­kić. Ka­ko je na­veo u iz­ja­vi za „Dan”, ov­dje je sva­ko­me ja­sno da je cilj pro­pa­gand­ne ope­ra­ci­je skre­ta­nje pa­žnje sa du­bo­ke eko­nom­ske i po­li­tič­ko-in­sti­tu­ci­o­nal­ne kri­ze, sa ne­po­sti­za­nja za­da­tih re­zul­ta­ta u bor­bi pro­tiv kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je. – Ti­me se na­ja­vlju­je po­če­tak no­ve, agre­siv­ne pro­pa­gan­de sa istom te­mom u iz­bor­noj 2016. go­di­ni. Da­kle, po­sli­je pro­gla­še­ne NA­TO go­di­ne 2014, za­tim NA­TO go­di­ne 2015, če­ka nas NA­TO go­di­na 2016 – oci­je­nio je Le­kić. Iro­ni­ja na­sta­le si­tu­a­ci­je je, sma­tra pred­sjed­nik De­mo­sa, i u to­me što ov­dje zva­nič­ni­ci i punk­to­vi dr­žav­ne pro­pa­gan­de iz­ja­vlju­ju da je sve za­vr­še­no, sla­vi se i to sve pri­je od­lu­ke vi­so­kog, mi­ni­star­skog NA­TO za­sje­da­nja 2. de­cem­bra. – Ovi far­sič­ni mo­men­ti, pred­met ko­mič­nih jav­nih osvr­ta i kod pri­sta­li­ca NA­TO in­te­gra­ci­ja sta­vlja­ju na pro­bu i kre­di­bi­li­tet Ali­jan­se, ko­ja sa­mo tre­ba ma­lo da re­a­li­zu­je ono što su ov­da­šnji zva­nič­ni­ci od­lu­či­li i što se već sla­vi. Po­red su­štin­skog pi­ta­nja ko­je se od­no­si na ocje­nu da li je cr­no­gor­ska vlast is­pu­ni­la za­htje­ve za po­sti­za­nje ma­kar ele­men­tar­no prav­ne dr­ža­ve i ve­ćin­skog ras­po­lo­že­nja gra­đa­na za NA­TO in­te­gra­ci­je – a to­li­ko je ja­sno da to­ga da­nas ne­ma u ovoj dr­ža­vi – oči­gled­no je da i ovi di­plo­mat­ski ga­fo­vi sta­vlja­ju na pro­bu kre­di­bi­li­tet NA­TO ali­jan­se – mi­šlje­nja je Le­kić. Ka­ko je do­dao, „ta­ko Fi­lip Vu­ja­no­vić, po­red ko­mič­nog jav­nog pre­sli­ša­va­nja što će re­ći Baj­de­nu ako ga pi­ta ovo ili ono – di­le­tant­ski u di­plo­mat­skom smi­slu ja­vlja ov­da­šnjoj jav­no­sti da su Ame­ri­kan­ci naj­va­žni­ji u NA­TO-u, a oni su već do­ni­je­li...
Dobili ili ne pozivnicu za NATO, ne smije se prihvatiti plan DPS-a

Dobili ili ne pozivnicu za NATO, ne smije se prihvatiti plan DPS-a

Šta god se dogodilo 1. decembra, pozivnica ili nepozivanje Crne Gore u NATO, opozicija ne smije prihvatiti plan DPS-a; blokovsku podijeljenost na unutrašnjem političkom planu, istakao je poslanik Demosa Goran Danilović. “Godinama NATO predstavlja političku udicu na koju konačno treba da se stavi i neki vještački mamac. Na zalost od Crne Gore ovim povodom ne zavisi ništa, naša Vlada i njena spoljna politika je sudbinu drzave gurnula na sto međunarodnog raskusuravanja. Posljednja šansa Mila Djukanovića je, međutim, podjela na za i protiv nametnute teme. Da! Ostaje naša obaveza da u oba slučaja tražimo referendum i ni u jednom trenutku ne zaboravimo da je socijalno ekonomski kolaps države na vratima”, istakao je Danilović. On je dodao da pozivnica ili njen izostanak neće riješiti ni jedan jedini gorući problem Crne Gore, već će samo će izoštriti raslojenost i učiniti svaku bolnu tačku bolnijom. “1. decembar je dan otrežnjenja budemo li pametni. Ni pobjeda ni poraz. Samo surova istina i dan kada ubrzavamo borbu za preživljavanje. Naravno, svijet treba da zna, sva naša za i protiv NATO-a, mora da vidi kako i u neslobodnom društvu slobodno mislimo. Ipak, ovdje je najvažnije ko je dugoročno za Crnu Goru, oni koji je sistematski uništavaju i rasprodaju, oni kojima je stala u jedan poziv ili oni koji bi da je vrate  sebi i otmu iz kandzi primitivnog i privatnog čerečenja. 1. decembar nije dan D, nije ni revanš ni potvrda 1918., nije ni dan tuge ili radosti.  To je samo vještački mamac.  Dužni smo da potvrdimo zrelost pred domaćom i međunarodnom javnošću, promjena ove vlasti, bez krvi i revolucije, jedina je istorijska pozivnica na koju treba da odgovorimo”, kazao je...
Prelazna vlada jedini izlaz iz političke krize

Prelazna vlada jedini izlaz iz političke krize

Povodom inicijative Krivokapića mogu govoriti u ime Demosa, bez pretenzija uticaja na druge subjekte. Uz poziv je dat osvrt na dramatičnu situaciju u oblasti izbornog procesa. Dakle, otvorenim ofiranjem  prethodnih izbornih neregularnosti, od predsjedničkih izbora do lokalnih u Podgorici, pa  u kontekstu izborno korupcionaške afere Snimak sve do dramatičnog kašnjenja u primjeni već usvojenih izbornih zakona. Pored teme zakonske regulative i potrebe njene pune implemetacije, dnevni red predviđa i razmatranje pravno političkog modela  koji bi upravljo narednim  izbornim ciklusom. Formiranje prelazne vlade je najbolji model kojim bi se upravljalo tim procesom, i to je bio zajednički stav svih  opozicionih subjekata u opoziciji. Zato će Demos biti na tom sastanku, upravo da bi na javan način ponovio i javno argumentova takve zahtijeve. Ukoliko sadašna tehnička vlada odbije takve predloge koji su u interesu ublažavanja današnje duboke, po stabilnost vrlo riskantne krize u Crnoj Gori, onda Đukanovićev i njegova partija  preuzimaju odgovornost za dalje faze u inače vrlo napetoj političkoj dinamici u zemlji. Inače sastanak se ne održava na nekom od tijela Skupštine, već u sasvim novom obliku što govori da su klasične institucionalne forme iscrpljene, pa i dobrim dijelom kompromitovane zbog dosadašnjih blokada. Neophodno je da sastanku učestvuju predstavnici NVO, uz prisustvo predstavnika EU. Ne zaboravimo da su izborni zakoni usvojeni tek nakon jačeg uticaja EU koji je natjerao DPS da konačno glasa za taj set zakona. Dakle, ne očekujemo, i to smo rekli predstavnicima EU, da oni budu medijatori  kao između zaraćenih strana negdje na Bliskom istoku, već da logično budu dio najvažnijeg političkog procesa ovog trenutka u Crnoj Gori. Uostalom EU se bavi izbornim procesom i aferom Snimak...
Ne učestvuju u simuliranju demokratije

Ne učestvuju u simuliranju demokratije

Klub odbornika DEMOS u Skupštini Glavnog grada nije podnio predloge za Program rada Skupštine za 2016. godinu. Iskustvo sa ranijim, a i ovogodišnjim Programom rada Skupštine, pokazalo je da se i u tom segmentu radi o kontinuitetu neodgovorne vlasti. Lokalna vlast te programe rada donosi isključivo ispunjavajući formu, ignorišući čak i ono što sama usvoji. Rječit je već i podatak da je Program rada za 2015. godinu usvojen tek u februaru ove godine. Od mnogo primjera koji ilustruju ponašanje lokalne vlasti najdrastičniji je uporno, iz godine u godinu, predviđanje u Programu rada da će se donijeti Odluka o mjesnim zajednicama i još upornije odbijanje da se ta odluka i donese. Iako to, navodno, stalno planira, vlast zapravo odbija da se taj važan segment lokalne samouprave uredi, i time omogući da on počne da funkcioniše u skladu sa demokratski principima. Predsjednike mjesnih zajednica i dalje postavlja gradonačelnik, umjesto da se oni neposredno biraju od građana koje bi trebalo da zastupaju i kojima treba da budu odgovorni. Zato postoje opravdane sumnje da su kancelarije mjesnih zajednica više punktovi DPS-a preko kojih se utiče na izbornu volju nego ono što bi trebalo da budu – mjesto na kome se pokreću i rješavaju pitanja koja se tiču svakodnevnog života građana. Pogotovo je ta tema aktuelna više nego ikad, s obzirom na sadašnji kontekst u kome uslovi za fer izbore predstavljaju ključno pitanje. Obrazloženja sa kojima su, pri usvajanju prethodnog Programa rada, odbijeni predlozi koje su, između ostalih, dali naši odbornici, svjedoče o bahatosti i neodgovornosti aktuelne vlasti. Tako je predlog da gradonačelnik podnese izvještaj o tome kako se sprovodi Akcioni plan za prilagođavanje...